Submission Is Not Our Way

Loading...

2008-07-29

En tredjedel av Storbrittaniens muslimska universitetsstuderanden anser det vara O.K att döda för Islam

Enligt en oppunionsundersökning "The YouGov poll" företagen i Storbrittanien visar att upp till 1/3 (32%) av landets muslimska universitetsstuderanden anser att döda för islam är försvarbart. Bland de som är aktiva i någon av de islamska organisationerna på runt om på landets alla universitetscampus anser hela 2/3 att döda för religionen (läs islam) är försvarbart. Undersökningen som företogs på 12 universitet i landet fann också att 40% av dessa är för ett införande av sharia och att en tredjedel stödjer tanken på ett världsomfattande islamskt kalifat baserat på sharian. Vidare anser 40% att det är oacceptabelt att män och kvinnor fritt ska få umgås, och av dessa anser 25% att män och kvinnor inte är lika i Allahs ögon.

I Telegraph.co.uk kan man vidare läsa att; "The security services have identified Islamist activism at universities acts as a possible "gateway" to violent extremism. Several terrorists and sympathisers began their extremist careers on campuses." Att islamistiska värderingar och aktivism i hög grad återfinns bland välutbildade muslimer är egentligen ingenting nytt. Såväl Al-Qaidas främste ideolog Ayman al-Zawahiri som det algeriska GIA;s grundare Ahmed al-Wed var till professionen läkare, såväl som flera av de som var inblandade i förra årets misslyckade terrorattentat mot Glasgows flygplats. Högutbildade var även flera av de inblandade i 9/11-attacken (Lawrence Wright, Al-Qaida och vägen till 11 september. Bonnierpocket. 2008. s.312ff). En undersökning som förvisso företogs redan 1970 bland fängslade islamister i Egypten, visade även den på att flertalet skulle kunna beskrivas som intelligenta, ambitiösa och högutbildade medelklassungdomar (Lawrence Wright, Al-Qaida och vägen till 11 september. Bonnierpocket. 2008. s.66).

Detta får en naturligtvis att fråga sig hur det kan tänka sig se ut på våra svenska högskolor och universitet.


M.J

2008-07-19

Storbrittanien av idag; betala blodspengar och gå fri från dråpförsök, om du är muslim det vill säga

De egentligen olagliga shariadomstolarna i Storbrittanien har nu visat sig inte enbart behandla skilssmässor och ekonomiska tvistemål, utan även klara fall av våldsbrott . Det fall som nu har framkommit handlar om ett dråpförsök där en somalisk tonåring blivit knivhuggen av ett somaliskt ungdomgäng.

Det märkliga i saken ligger i att ungdomarna ska ha gripits av polis, och att de efter vädjanden från offrets anhöriga, om att få göra upp utanför domstol, frisläppts mot borgen.

Fallet togs istället till en shariadomstol som kom fram till att de tonåriga våldsmännen skulle kompensera offret ekonomisk, betala blodspengar. "All their uncles and their fathers were there," "So they all put something towards that and apologised for the wrongdoing." Idag kan alltså våldsmän i Storbrittanien (i alla fall om de och offren är muslimer) undgå att dömas enligt rikets lag. Sharians principer tar över allt mer i Storbrittanien och idag kan sådana som egentligen skulle ha dömts för dråp gå fria om blodspengar betalas.

M.J

2008-07-17

Islams människosyn i ett nötskal

Islamsk supremati och världsuppfattning kan manifestera sig på många olika sätt, på en webbsight kallad Islamguiden.com finns en artikel om islam och organdonation. Det är på många sätt en mycket skrämmande men samtidigt bra artikel då den visar att människovärdet inom islam inte är allomfattande och universellt, utan snarare beroende av huruvida man är muslim eller icke-muslim. Enligt islamsk logik måste det vara så, då muslimen enligt sig själv står närmare Gud, är gud mer kär än icke-muslimen, den som förnekar Allah och hans profet.

I artikeln kan vi läsa; "Islam är ett universellt meddelande om kärlek, barmhärtighet och medkänsla gentemot alla jordens invånare. Det är på grund av detta som det tillåter en muslim att donera ett organ till en icke-muslim i fall han/hon är i behov av det. Givetvis så ges prioritet till en muslim i de fall då en donerande muslim är given ett val... ." Vidare sägs det; "I de fall då både en muslim och en icke-muslim är i behov av organ- eller bloddonation, måste muslimen ges högre prioritet..." och "Här skall det göras kristallklart att en praktiserande muslim får förtur över en syndare som använder de gudomliga gåvor som givits honom/henne för att trotsa Allah and skada sina bröder." Den på religiös grund vilande ideologin är djupt människofientlig och det är inte särskilt svårt att se paralleller med såväl det gamla rasistiska Syd-Afrika som med nazistisk ideologi, skillnaden är här bara att ariern och det vite mannen har bytts ut med muslimen.

Illustrerande är också The Muslim Doctors and Dentists Association UK (M.D.D.A. UK) konstitution där denna halvfascistoida människosyn tydligt framträder. Här framgår det att organisationen ser som sin främsta uppgift att främja muslimers goda hälsa, observera inte människors hälsa rent allmänt, utan muslimers hälsa. Paragraf 2.1.4 lyder ordagrant;
"To promote the preservation and protection of the good health of Muslims in the United Kingdom." Organisationens vidare syfte är; "To advance the Islamic religion in the practice of medicine in the United Kingdom" (paragraf 2.1.1) och "To advance medical education in relation to the doctrines, practices and traditions of the Islamic religion." (paragraf 2.1.2). Paragraf 2.1.1 är ett bra exempel på hur allomfattande islams anspråk är, då man förutom det rent läkarvetenskapliga även infogar vikten av att få den att stå i samklang med religionen. Man undrar då vad som är viktigast, att följa de vetenskapliga landvinningarna eller religionens påbud.

I England har det förekommit att muslimska läkarstudenter åberopat sin religion som ett skäl för att slippa lära sig om
köns- och alkoholrelaterade sjukdomar, och följaktligen också slippa behandla folk med sådana sjukdomar. Det har också förekommit att farmacepter inte har velat sälja morgonefterpiller med hänvisningar till sin religion. Det finns vidare flera exempel på hur fromma muslimska läkarstudenter har vägrat iakta allmänt föreskrivna hygienåtgärder som att rulla upp tröjorna för att tvätta underarmarna etc.

Till allt detta kommer även sådana olägenheter som att redan utarbetade sjuksköterskor har tvingats vända muslimska patienters sängar i riktning mot Mecca för att de på föreskrivet sätt skall kunna iakta de dagliga bönestunderna. På sina ställen planerar man efter påtryckningar att montera toalettstolarna så att de inte kommer att vara vända mot Mecca. På detta sätt kommer toalettbesökaren kunna iakta ett korrekt islamskt pinkande och skitande allt enligt Qadaahul Haajah. Ytterligare exempel på omständigheter som försvårar och fördyrar verksamheten på redan hårt ansträngda sjukhus är att muslimska kvinnliga patienter (eller deras manliga släktingar) har kommit att insistera på läkare och vårdpersonal skall vara av samma kön som patienten. Är allt detta rimligt, jag bara undrar?

Muslimska besökare har också visat sig underminera den viktiga kampen mot superresistenta bakterier på brittiska sjukhus genom att vägra tvätta händerna med det rengöringsmedel sjukhusen tillhandahåller då det innehåller alkohol. De har också i hög grad underlåtit att vaccinera sina barn mot barnsjukdomar som mässlingen, röda hund etc, då det anses att det "omuslimskt". Man kan mot bakgrund av The Muslim Doctor and Dentists Association´s inställning fråga sig om inte organisationen genom sin strävan att föra in islamska trosregler in i sjukvården gör sig skyldiga till den ovan beskrivna attityden även hos den muslimska menigheten.

Avslutningsvis så har de diskrimerande människosynen inom islam även kommit till uttryck i yttringar som att muslimska läkare och tandläkare ha premierat kvinnor med hijab, och att det i Nederländerna finns planer på att öppna egna muslimska sjukhus där bara muslimer skall erbjudas vård.

Med denna artikel har jag återigen velat rikta uppmärksamheten mot islam, en i mitt tycke djupt omänsklig religion som värderar människor utifrån deras religiösa tillhörighet, och som efter sin egen logik sätter det muslimska umma i högsätet, medan resten av mänskligheten (syndarna) ses som sekundära. Med artikeln har jag inte heller sagt att alla muslimer är ett hot mot sjuk- och hälsovården, utan mera pekat på en strävan att inrätta allting så att det står i samklang med islam och sharians krav, och att det kan komma att utgöra ett hot mot en fungerande sjuk- och hälsovård.

M.J


2008-07-09

Jihadi cops of Great Britain

Som en uppföljning till en tidigare artikel från den 3 juli följer här nya rapporter från Storbrittanien som berättar att åtta polisofficerare och andra anställda inom bland annat Metropolitan Police är misstänkta för samröre med islamistiska grupperingar däribland bland annat al-Qaeda.

Melanie Phillips skriver i Mail Online om den alltmer bizarra situationen i Storbrittanien, förmodligen det västeuropeiska land där islamiseringen har hunnit längst "Even more terrifying is the increasing Islamisation of the police. It has been reported that up to eight police officers and civilian staff working in the Metropolitan Police and other forces are suspected of links to extremist groups, including Al Qaeda, with some even believed to have attended terror training camps in Pakistan or Afghanistan. One suspected jihadist officer working in the South East has been allowed to keep his job despite being caught circulating internet images of beheadings and roadside bombings in Iraq."

Att notera är att polisen medvetet förefaller att ha tagit in islamister i poliskåren, då man istället för att samarbeta med "moderata" muslimer nu direkt vänder sig till salafisterna för att bekämpa radikalisering och terrorism (sic!). "Commander Robert Lambert, who until this year ran the Metropolitan Police Muslim Contact Unit, observed that terrorism could not be fought by contact with moderate Muslims but through partnerships with Salafists (Sunni extremists who believe in Islamic supremacy over the secular state) - one of whom was actually an officer in his own police department. Commander Lambert believed that this would enable the police to understand the way extremists thought before they committed any acts of terror."

Lakoniskt konstaterar Phillips; "But it surely goes without saying that an officer who is committed to the overthrow of the West, and its replacement by an Islamic society poses a security risk of the first order. For a police counter-terrorism specialist to be promoting this situation beggars belief."

Att man med öppna ögon försätter sig en i dylik situation visar inte bara på en oförmåga att hantera den escalerande hotbilden, utan också på hur desperat och hoplöst läget faktiskt måste te sig för de ansvariga inom polisen. Som en jämförelse skulle man skulle aldrig medvetet kommit på tanken att anställa nazister inom poliskåren i syfte att bekämpa dem, inte heller kommunister som öppet förklarat att de vill störta den rådande samhällsordningen för att ersätta det med en annan.

Svårigheterna med att bekämpa islamska strävanden med att i grunden förändra samhället i riktning mot en anpassning till sharia är dock mycket svårare än att bekämpa traditionella politiska rörelser som fascism, nazism och kommunism. Detta då islam verkar i skydd av västerlandets religionsfrihet och då religion (förutom vår egen kristendom) ofta uppfattas som någonting rent andligt och förädlande. Religion har här sedan ganska länge setts som någonting ytterst privat och därför uppfattas kritik av en religion som någonting som inte passar sig, och särskilt då om dess utövare utgörs av en minoritetsgrupp, vilket gör det direkt osmakligt och misstänkt xenofobiskt. Kanske skulle det vara lättare om man slapp misstänkliggöras som pseudofascist och allmänt främlingsfientlig, kanske det vore lättare om det muslimska samfundet bestod av en större andel etniska svenskar? Något man ju egentligen verkligen inte skulle önska.

M.J

2008-07-07

Släktingar till 7/7-bombare firade idag hans liv som martyr

Släktingar till en av 7/7-bombarna, Shehzad Tanweer, samlades idag på treårsdagen vid hans grav för att fira hans liv och komma ihåg honom som den martyr han var. Enligt islams syn på martyrskap var han just en sådan, en shahid. "Shahid means someone who died in battle with non-Muslims ..." (`Umdat al-Salik/Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law. Amana publications, 1994. s.235, g4.20)

När Tanweer lät detonera sin bomb på Aldgate station i London dödade han sju oskyldiga personer. Tillsammans med Mohammed Sidique Khan, 30, Hasib Hussain,18, and 19-åriga Jermaine Lindsay, dödade de fyra jihaddisterna 52 män och kvinnor.

I Daily Mail kan man vidare läsa att; "At the commemorative dinner held by Tanweer’s uncle, 42-year-old property developer Tahir Pervez at his home in Samundari, guests were treated to two courses of sweet rice and salted rice with curry and beef prepared by a renowned local chef. And to mark the occasion, rice was distributed amongst villagers. For the last two years, the family gathering has been held in secret at his grave, but this year police urged the family not to hold a memorial at the site. His headstone- the largest in the cemetery of the village- bears the phrase ‘La ilaha il Mohammed dur rasool Allah’ which means ‘There is no God but Allah, and Mohammed is his messenger.’ Local police officer, Zafar Iqbal said: ‘At least 60 to 70 guests, who included villagers and close relatives were invited. ‘They recited the holy Koran inside Tahir’s home and prayed for his soul. During the last two years there was a big celebration and people in the area have accepted his grave as a shrine of a big saint."

Detta är islam, det islam som sedan Muhammeds tid i Medina fram till belägringen av Wien 1683 växte genom jihad, institutionaliserad genom islamsk lag. Det är inte någon feltolkning av islams heliga böcker det handlar om, detta är ett av islams två ansikten, den aggresiva och imperialistiska sidan som har återuppstått efter en lång tids dvala.


M.J

Tre år sedan 7/7 attacken i London

Idag är det 5 år sedan inhemska jihadister utförde självmordsattackerna i London som tog livet av 52 oskyldiga människor. Notera dock att ickemuslimer enligt många muslimer (hur många vet man inte) inte kan betecknas som oskyldiga då de förnekar Allah och profeten Muhammed. "We don’t make a distinction between civilians and non-civilians, innocents and non-innocents. Only between Muslims and unbelievers. And the life of an unbeliever has no value. It has no sanctity.” (Sheikh Omar Bakri). Se även videoklippet kallat "icke-muslimer räknas inte som oskyldiga" längre ner i den vänstra informationsspalten.

Undersökningar som företogs i efterdyningarna av attacken gav för handen att hela 25% av Storbrittaniens muslimer vägrade att ta avstånd från terrorattacken i London, medans hela 70% vägrade ta avstånd från självmordsbombningar mer allmänt sett (Bruce Bawer. While Europe Slept. How Radical Islam is Destroying the West from Within. Broadway Books. 2006. s.251).

Givetvis tvingades de muslimska paraplyorganisationerna så småningom att gå ut med offentliga fördömanden, även om det satt mycket långt inne. Vikten man skall fästa vid dessa bör ses mot bakgrund av det ovan sagda, samt islamska begrepp som Taqiyya och Kitman, vilka skulle kunna beskrivas som institutionaliserade begrepp som tillåter muslimen att ljuga i fall det kan anses gynna islam. "Speaking is a means to achieve objectives. ... , it is permissable to lie if attaining the goal is permissable, and obligatory to lie if the goal is obligatory" och "Scholars say that there is no harm (def:p8.2(A) in giving a misleading impression if required by an interest countenanced by Sacred Law that is more important than not misleading the person being adressed, or if there is a pressing need which should otherwise be fullfilled except through lying..." (Úmdat al-Salik/Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law. Amana Publications.1994. s.745,748).
Läs om de oskyldiga män och kvinnor som dog den dagen på BBC News.

M.J

2008-07-06

Fullständigt mentalt sammanbrott i Storbrittanien ???

Först ut var ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, som i vintras
initierade en diskussion i engelsk massmedia, om huruvida det kanske var önskvärt att man parallellt med den allmänna engelska lagen skulle tillåta sharia´n.

Fredagen 4 juli kunde man läsa i engelska dagstidningar att den främste av engelska domare förespråkar applicerandet av sharialagar för att lösa tvistemål mellan muslimska kontrahenter.

"Lord Chief Justice Lord Phillips said that Islamic legal principles could be employed to deal with family and marital arguments and to regulate finance."

"In his speech at an East London mosque, Lord Phillips signalled approval of sharia principles as long as punishments - and divorce rulings - complied with the law of the land."


"The Lord Chief Justice said yesterday of the Archbishop's views: 'It was not very radical to advocate embracing sharia law in the context of family disputes'. He added there is 'widespread misunderstanding as to the nature of sharia law'."


Även om både dessa utalanden har mött kritik är det oroande att så högt uppsatta tjänstemän inom såväl rättsväsendet som den kyrkliga hierarkin hyser dessa åsikter. Att de dessutom går ut med dem offentligt underminerar medborgarstaten med lika rättigheter och skyldigheter och kommer säkert att ytterligare sporra de islamska intresseorganisationer i deras strävanden med att få tillämpandet av sharialagstiftning (till en början delar av den) erkänt av statmakterna.

Kritiken som har hörts kommer framförallt från advokater som menar att detta skulle komma att missgynna kvinnorna och de redan utsatta. Hoppingivande är i alla fall att Tories skall ha markerat med ett uttalande som klargjorde jämlikhet inför lagen (the English Common Law) och att regler och lagar som inte är kompatibla med engelsk lag aldrig kan tillåtas.


M.J

2008-07-03

Muslimska läkare och polisers främsta lojalitet med sharia´n och inte i reglementet och den allmänna lagen

I Storbrittanien har man under en tid satsat på att aktivt rekrytera muslimer till den offentliga sjukvården "National Health Service" (framför allt läkare). Trotts att det under de senaste åren framkommit minst sagt mycket i ögonfallande omständigheter som tydligt har pekat på ett antal risker med att anställa folk från just denna medborgargrupp.

De givna omständigheterna är de som följer;


Nu har det framkommit att muslimska läkare och muslimer ur andra yrkesgrupper inom sjukvården och med andra tjänster inom den statliga statliga sektorn (som anställda på jobbcenter) har missbrukat sin ställning och brutit sin tystnadsplikt. Man har svikit kvinnor/flickor som ha flytt repressiva och patriarkala hemförhållanden inpyrda med destruktiv hederskultur och tvångsäktenskap, genom att förse kvinnornas familjer och släkt med konfidentiell information om deras hemliga adresser som man har hämtat ur centrala databaser, och därmed utsatt dem för livsfara.

"Shahien Taj, director of the Cardiff-based women's group The Henna Foundation, said: "Recently I had a case in Birmingham of a woman who said she can't trust the police because nine times she had run away and nine times the police returned her to her family where she got abused. Fortunately ACPO are now addressing this kind of problem openly and trying to do something about it. In another case, reported to a women's group, a Chief Inspector offered to help a family track down a girl who fled a forced marriage. Zalikha Ahmed, director of the South Yorkshire based women's refuge Apna Haq, said: "We have to be careful with the police, especially the Asian ones. We don't visit the station where certain Asian officers are on because some of them are perpetrators and one of them on the record said he would not arrest someone who used force on his wife."

"In one case the family of an 18-year-old Pakistani woman attempted to kidnap her from a south London Job Centre after being tipped off by a member of staff. The plot was only foiled because her boyfriend intervened."
Det har även visat sig att gynekologer har lämnat över konfidentiell information om kvinnor till deras manliga släktingar, trotts de har varit medvetna om att dessa kvinnor med största sannolikhet skulle komma att straffas.
"Cmdr Allen, of the Metropolitan Police, said: "GPs will tell fathers their daughter has seen them and is on the pill. That can get a girl killed. Public sector employees will pass on to a family member an individual's National Insurance number knowing it can be used to trace their new whereabouts around the country."
"Cmdr Allen said such marriages result in years of assault and rape, psychological and emotional abuse for the victim, sometimes culminating in kidnapping and even murder when they try to flee. "

Då rekryteringen av muslimer till dylika tjänster har forcerats delvis för att skapa ett större förtroende för statsmakterna hos det muslimska befolkningssegmentet, och delvis för att motverka islamfobi, kan man tycka att det misslyckats tvåfaldigt. Händelser som dessa torde snarare förstärka misstron mot landets troende muslimer, och har vidare resulterat i ett minskat förtroende för såväl polis- som läkarkåren hos de utsatta bland de muslimska kvinnorna. Det vill säga de som inte lever sitt liv i tillräcklig samklang med islams krav.

Har det varit till fördel för någon grupp så är det i så fall de shariatrogna muslimerna, som insisterar på kvinnans underordnade ställning och det manliga familjeöverhuvudets patriarkala rättigheter.

" This collusion has place many muslim women in serious harm's way and shows that muslim allegiances more often than not lies in Sharia Law NOT in the British institutions where they work or in British law."


M.J