Submission Is Not Our Way

Loading...

2009-02-25

Flygvärdinna som nekades använda hijab sjukskriven då hon känner sig kränkt

I Expressen kunde man idag läsa om konvertiten och flygvärdinnan Sara Hedlund som känner sig kränkt för att hon inte får bära slöja annat än när flygplanet står på marken. Hon känner sig så kränkt av att inte få åtlyda Allahs påbud om hijab att hon nu har varit sjukskriven i två veckor. Kanske hon skulle tänka på att skaffa ett annat jobb om hon skall inta en så strikt hållning, hon torde ju inte heller kunna servera alkoholhaltiga drycker till passagerarna, inte skaka hand med dem när de kliver på flygplanet, ja helst inte heller titta de manliga passagerarna i ögonen alls.

Som sagt med detta ville jag bara visa att detta med var man får och inte får göra i islam sällan följs till punkt och pricka och därför bör man kanske inte heller gnälla så förbaskat mycket över sin hijab.

Nytt arbetsdokument riskerar att extremistförklara större delen av det muslimska samfundet i Storbritannien

I Storbritannien håller nya operativa riktlinjer på att arbetas fram för att definiera extremism och det ryktas att de är avsevärt mycket stringentare i sin bedömning än de nuvarande. En del kritiker menar att stora delar av det muslimska samfundet riskerar att bli klassat som extremistiskt, och därför riskerar att ytterligare alienera den muslimska befolkningen och gynna de högerextrema.

Enligt utkastet kommer folk att betraktas som extremister om de;

* förespråkar kalifatets återupprättande, en pan-islamsk megastatörespråkar sharialagarnas implementerande.

* förespråkar sharians implementarnde.

* förespråkar
jihad, var helst i världen. Detta skulle innefatta de som förespråkar offensiv palestinsk militär krigföring mot Israel.

* argumenterar för att islam fördömer homosexualitet och att det är en synd mot Allah.

* underlåter att fördöma dödandet av brittiska soldater i Iral eller Afghanistan.

De som enligt dessa kriterier klassas som extremister skulle inte per automatik straffas på annat sätt än att man skulle förlora tillgången till allmänna medel och statligt stöd.

Detta på många sätt märkliga dokument som går under arbetsnamnet Contest 2 förvånar då Storbritannien varit det land som varit mest tolerant och eftergivet gentemot islamska krav. Kan det vara ett tecken på att det sekulära brittiska samhället äntligen har tagit sig samman och bestämt sig för att bjuda motstånd mot den pågående smygislamiseringen av landet. Säkert kommer förslaget att mötas av ett ramaskri från såväl troende muslimer som politiskt korrekta när det läggs fram, men det är i alla fall hopingivande.

2009-02-19

Även Norge har nu ett islamskt parti

Ett invandrarparti har bildats i Norge, att döma av agendan borde det kanske istället kallas för islamskt parti, ty de heta frågorna för dem är hijaben, muslimska skolor och muslimska sjukhem. Efter först Finland och sedan Norge undrar man turen skall komma till Sverige. Fast det är klart, det kanske inte behövs med de politiker vi har.

De hijabbärande norska poliserna bör inte gripa män enlig norsk imamledare

I vårt västra grannland har det ju på senaste varit en del diskussion kring det riktiga i att låta muslimska poliskvinnor få bära hijab. Nu går den "norske" imamen Ahmed Esmaili, också ledare av Imamfaglig komité i Islamsk Råd Norge ut och säger att dessa poliser inte får gripa män. Så här säger han; - "Hvis hun må pågripe, og er alene eller sammen med andre kvinner, så kan hun gjøre det. Men om hun er sammen med andre kolleger, som kan ta den delen av arbeidet, så trenger ikke hun å gjøre det". Orsaken är att muslimer inte skall ha fysisk kontakt med personer från det motsatta könet som de inte är släkt med. - "Det er ikke nok med bare et skaut. Hijab er et klesplagg som dekker hele kroppen, unntatt hendene og ansiktet. Dette er en plikt og et påbud fra Allah" säger Ahmed imam.

Detta är kanske något den svenska polisen bör ta i beaktande nu när de har börjat uppsöka moskér för att värva muslimska polisaspiranter. Det finns också en hel del negativa erfarenheter från Storbritannien som man också borde ta del av.

2009-02-18

Mohamed Omars Islamskola

Islam och islamistövervakaren har här bjudit in Mohamed Omar, den muslimska tidskriften Minarets chefredaktör och jämte ständig ledamot av Svenska Islamiska Akademien till att hålla en föreläsning om islam, dess strategi och dess historiska uppgift.


In the name of ALLAH,most gracious,most merciful

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين


Godmorgon och mycket välkomna till min islamskola skall ni vara. Mitt namn är Mohamed Omar och jag är en av landets mest framstående eller ja hmm mest lovande poeter, i alla fall enligt mig själv och några andra till. I min islamskola skall ni nu era naiva stackare få lära er vad islam är, nothing more nothing less. Som textbok rekommenderar jag min egen essä kallad "radikal muslim".


"Islam är ett hot mot den sekulära hegemonin. Det är inte kristendomen" (s.3)


"Det sekulära etablissemanget försöker med alla medel försvaga och splittra islam. Med spelad omtanke döljer man sina sanna intentioner. ”Reformation” föreslås som ett sätt för muslimer att ta sig ur en förment ”stagnation”. Den västerländska skilsmässan mellan kyrka och stat framställs som ett framsteg som muslimer borde upprepa. Visst var det ett framsteg, ja för de sekulära, men för kristendomen var skilsmässan ett steg tillbaka. De vill nu att muslimer ska upprepa samma misstag så att vi går samma dystra öde till mötes som de kristna. Nej, vi har lärt oss av deras misstag och vi kommer därför aldrig att ge upp våra anspråk. Kyrkorna i väst är förödmjukade och går med sänkt huvud. Så icke islam" (s.4)


"Deklarationen (FNs om de mänskliga rättigheterna) skrevs och klubbades igenom av en liten grupp människor från ett begränsat antal länder. Ändå hävdas att de är universella. På vilka grunder? På inga grunder alls. Det finns inga som helst skäl att plädera för denna deklarations universella giltighet. De mänskliga rättigheterna såsom de föreligger i detta dokument har tillkommit genom en evolutionär process och kan därmed per definition inte vara eviga. Det som i sig själv är produkten av förändring kan inte samtidigt vara evigt. Det är filosofiskt omöjligt att hävda att detta dokument från 1948 är evigt, absolut och universellt." (s.4)


"I islam är de mänskliga rättigheterna och skyldigheterna givna av Gud. Människan är skapad till Guds avbild (sura) och till hans ställföreträdare (khalifa). Dessa rättigheter och skyldigheter har uttryckts i Koranen och i sunna och är både eviga och universella och i fullkomlig överensstämmelse med människans natur, behov, instinkter och samvete. Ingen kan lägga till eller ta bort någonting från dessa rättigheter och skyldigheter. Det vore att upphöja sig själv till Gud, shirk, vilket är den grövsta synd någon kan begå enligt islams lära." (s,4)


"De liberala och sekulära demokratierna i västvärlden har tappat tron på absoluta värden, ty några sådana kan inte hävdas utan Gud, och står oskyddat mot ett nytt totalitärt maktövertagande liknande Hitlers valframgång
i november 1932." (s.4)


"I de parlamentariska demokratierna kan folkets representanter stifta och upphäva lagar genom omröstningar. Det finns inga gränser för människornas makt att stifta och upphäva lagar" (s.4)


"Den islamiska synen på lag och rätt är raka motsatsen till den som numera råder i Västerlandet. Islam vidhåller nämligen att den gudomliga lagen står över samhället och inte vice versa". (s.7)


"Muslimer menar att Gud har uppenbarat sina lagar genom profeterna. Från Abraham, Noa och Moses till Jesus och Muhammed och många andra som vi inte känner till. Sharia är således den konkreta manifestationen av Guds vilja." (s.7)


"The Shari’ah or the Divine Law of Islam is central to the Islamic religion to the extent that one can define the Muslim as one who accepts the legitimacy of the Shari’ah even if he or she is not able to practice all of its teachings. The Shari’ah, according to authentic Islamic doctrines, is the concrete embodiment of the Will of
God for human society. God alone is ultimately the legislator, the Shari’, He who creates laws, and only His laws are ultimately binding and permanent in human life" citat Seyyed Hossein Nasr (s.7)


"Vidare kan man säga att en radikal muslim är en muslim som har modet att hävda att islam inte bara är lika
bra som de rådande ideologierna i Västvärlden, utan till och med bättre. Det är en muslim som inte är på defensiven, som inte har en offermentalitet och som inte är apologetisk. Det är en muslim som är tillräckligt fräck att tro att islam är en del av lösningen och inte en del problemet." (s.11)


"Men vi kan bygga ett nytt samhälle baserat på de eviga värden som finns bevarade i Koranen och sunna. När vi talar om en revolution menar vi egentligen en restauration av de eviga värden som legat till grund för både den islamiska, den kristet-västerländska och alla andra civilisationer, det vill säga den himmelska uppenbarelsen som kommit oss tilldel genom profeterna." (s.11)


"Undersökningarna i Who Speaks for Islam? visade att en klar majoritet i den muslimska världen vill att
lagstiftningen ska bygga på islamiska källor" (s.13)


"Kristendomen är på tillbakagång och de kristna kyrkorna saknar självförtroende och tro på framtiden. Det är bara muslimerna som är tillräckligt trosvissa för att axla denna profetiska uppgift att utifrån evighetens perspektiv kritisera det nuvarande samhället." (s,14)


"Med demokrati menar den islamistiska huvudfåran dock inte en styrelseform där suveräniteten ytterst vilar hos folket. För den indiske tänkaren Maududi som vi nämnde tidigare, vilar den islamiska staten på tre
grundprinciper: 1) All makt utgår från Gud, 2) Endast Gud har rätt att stifta lagar och 3) Den islamiska staten skall bygga på den uppenbarade lagen, dvs. sharia. Maududi talar istället om ”den gudomliga demokratiska styrelseformen” eller ”teodemokrati”. Denna teodemokrati innebär en representativ demokrati med val och parlament men med en kärna, ett fundament som inte är föremål för omröstningar, detta är sharia, i vilken Gud och människors rättigheter är bevarade." (s.17)


" Radikal är den som äger visshet, självsäkerhet och självförtroende sprungen ur insikten om att islam är överlägset alla andra system eftersom det till sin natur är gudomligt. Den radikale muslimen har inte internaliserat islamofobin och den sekulära hegemonins ”sunda förnuft”. Den radikala muslimen förändras inte av omgivningen, han förändrar, den radikale muslimen anpassar sig inte till andra, de anpassar sig till honom. Den radikala muslimen är en aktivist som tänker ut och genomför strategier för att åstadkomma
förändring i en islamisk riktning. Radikal är vidare den som uppreser sig mot kapitalets världsherravälde. Radikal är den som anser att ett en muslim inte bara ska ta emot, utan också ge, inte bara lära sig, utan lära ut. Radikal är den uppreser sig mot sionismen utan att frukta att bli stämplad som antisemit. En som anser att islam inte behöver söka sitt existensberättigande genom att framställa sin lära, sina idéer, sin teori, som förenlig med de människokonstruerade ideologier vilka för tillfället är på modet. Den radikale är inte rädd för att bli utstött, för att bli en outsider. Den radikale följer sitt samvete. Islamist är den som organiserar sig politiskt, i partier, i föreningar, och genom aktivism – strejker, demonstrationer, debatt och journalistik syftar till att förändra samhället i en islamisk riktning. Kulturkamp och politisk kamp går hand i hand. I den radikale islamisten förenas den radikales idéer, attityder och egenskaper med islamistens organiserade politiska
aktivism." (s.19)


"Metapolitik är att sprida idéer, attityder och värderingar i samhället, vilka på lång sikt syftar till att åstadkomma en djupare politisk förändring. Den metapolitiska verksamheten är således ett opinionsbildningsarbete som inte behöver vara knutet till ett visst politiskt parti eller program. Den är ett viktigt komplement till den reguljära politiska verksamheten men ersätter den inte. Eftersom den metapolitiska verksamheten äger rum utanför de politiska partierna, har den fördelen att verka mer
trovärdig och neutral; den är inte lika tydligt politisk och inte lika fokuserad på de politiska valen. En metapolitisk strategi ämnar sprida en långsiktigt verkande världsåskådning och kan sägas motsvara det islamiska begreppet jihad al-fikri, det vill säga ”intellektuell kamp”. (s.20)


"Han (Antonio Gramsci) menade att samhällsförändringar till stor del kommer till stånd genom kulturkamp, det vill säga att man skapar en alternativ intellektuell och kulturell sfär, som därefter steg för steg infiltrerar den officiella sfären genom att arbetarklassen (i vårt fall muslimerna), utbildar sig och skaffar sig positioner som journalister, konstnärer, akademiker, politiker." (s.20)


"Världen är idéernas slagfält och kulturen är den mest effektiva bäraren av idéer." (s.22)


"I Västvärlden där muslimerna är i minoritet är sannolikheten att inom en nära framtid etablera en islamisk stat ganska obetydlig, men kulturkampen viktig av flera andra skäl. Det handlar om att bygga allianser över religions- och partigränser med alla som är missnöjda med Pax Americana." (s.23)


"För att de europeiska muslimerna ska kunna underminera den nuvarande hegemonin behöver de på samma sätt bygga upp en egen klass av intellektuella, egna medier och ett nätverk av moskéer och andra centra där rekrytering och politisk inskolning kan ske." (s.24)


"Det som förenar muslimer överstiger vida det som skiljer dem åt. Den muslimska umman bör verka för att bli ett politiskt block vid sidan av Kina, Indien, EU, USA och Ryssland för att bättre kunna tillvarata muslimernas geopolitiska intressen." (s.24)


"Denna superstat eller federation av stater är alla islamistiska rörelsers mål även om de har olika åsikter om exakt hur den ska se ut. För Hizb ut-Tahrir är det ett globalt kalifat men för många andra är det en federation av delvis självständiga nationer med ett gemensamt parlament delvis motsvarande strukturen hos EU." (s.24)


"Att rädda den västerländska civilisationen är bara möjligt genom att restaurera den i enlighet med de eviga principer som i alla tider gett människan mål och mening, och den enda religion som är tillräckligt intakt för att klara uppgiften är islam." (s,29)


Allah Almighty knows best.


Rekommendationer till Storbritanniens bibliotekarier


muslimer har tagit anstöt av att finna koranen på lågt placerade hyllor på Storbritanniens bibliotek har nu en rekommendation utarbetats som säger att den tillsammans med bibeln skall placeras på hyllan högst upp. Följande bildsvit visar alternativa placeringar.

2009-02-16

Taqiyya från Aldebé

Beträffande al-Qaradawikontroversen om Hitler såsom gudasänd judestraffare. Jag tänker inte ägna Aldebés fördömanden av uttalandet så värst mycket krut bara kort konstatera att det finns någonting inom islam som kallas Taqiyya och Kitman, vilket kortfattat skulle kunna beskrivas som religiöst sanktionerad lögn. Att ljuga och till och med förneka islam är tillåtet om det gynnar islam. Som Aldebé mycket riktigt avslutade sitt meddelande till TT; -"Youssef al-Qaradawis uttalande gagnar verkligen inte vår sak."

I en av de fyra islamska lagskolornas shariamanualer kan man läsa
; "Scholars say that there is no harm (def:p8.2(A) in giving a misleading impression if required by an interest countenanced by Sacred Law that is more important than not misleading the person being adressed, or if there is a pressing need which should otherwise be fullfilled except through lying..." (Umdat al-Salik/Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law. Amana Publications. s.748) eller; -"Speaking is a means to achieve objectives. ... , it is permissable to lie if attaining the goal is permissable, and obligatory to lie if the goal is obligatory". (Umdat al-Salik/The Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law. Amana Publications. 1994. s.745).

Läs mer om Taqiyya, den religiöst sanktionerade lögnen här och här.

DN, SvD

2009-02-13

Detta önskar Mohamed Omar världens kvinnor

I Saudi-Arabien rapporteras en ogift 23-årig kvinna ha dömts 100 piskrapp följt av fängelse i ett år. Hennes brott är att hon utsattes för en gruppvåldtäckt. I enlighet med sharia´ns statuter dömdes hon för utomäktenskapligt sex, hudflängandet kommer först att ske efter att hon fött det barn som blev resultatet av övergreppet.

Ett liknande fall inträffade i Saudi-Arabien 2007 också i detta fall blev den våltagna kvinnan dömd till fängelse och spöstraff.

På internetsighten IslamOnline kan man läsa följande; "However, what is not so well known is that while declaring fornication and adultery as haram (forbidden), Islam does not merely forbid the actual acts, but it also declares as forbidden each and every circumstance or way that leads to fornication and adultery. Allah says, (Do not come near fornication, for it is indeed lewdness and an evil life-style.) (Al-Isra' 17: 32). Alltså med andra ord skulle dessa kvinnor enligt sharian´s föreskrifter inte ens ha tilltalat dessa män, nej de skulle inte ens ha lämnat det hus de bor i utan vederbörlig tillåtelse och godkänd eskort.

Det är detta medeltida barbari sådana som Mohamed Omar och Cherin Awad vill föra oss tillbaka till, som om det inte räckte med vår egen sedan länge passerade medeltid, skall vi verkligen behöva gå igenom det här en gång till fast den här gången i islamsk tappning.

Geert Wilders inställda tal i the House of Lords

Som de flesta antagligen redan vet nekades den Nederländske islamkritikern och parlamentsledamoten Geert Wilders inträde i Storbritannien igår torsdags. Härunder följer det tal han skulle ha hållit i The House of Lords dit han inbjudits av Lord Pearson och Lady Cox i samband med visningen av hans film Fitna. Storbrittanien börjar allt mer likna en rädslans högborg, rädslan för att väcka den sovande björnen. Man är uppenbarligen livrädd för att det islamska samfundet skulle anstöt av Wilders besök och i värsta utlösa någon form av islamskt instigerat terrordåd.

Texten är hämtad från The Brussels Journal.


Ladies and gentlemen, thank you very much.

Thank you for inviting me. Thank you Lord Pearson and Lady Cox for showing Fitna [see it here], and for your gracious invitation. While others look away, you seem to understand the true tradition of your country, and a flag that still stands for freedom.

This is no ordinary place. This is not just one of England’s tourist attractions. This is a sacred place. This is the mother of all Parliaments, and I am deeply humbled to speak before you.

The Houses of Parliament is where Winston Churchill stood firm, and warned – all throughout the 1930’s – for the dangers looming. Most of the time he stood alone.

In 1982 President Reagan came to the House of Commons, where he did a speech very few people liked. Reagan called upon the West to reject communism and defend freedom. He introduced a phrase: ‘evil empire’. Reagan’s speech stands out as a clarion call to preserve our liberties. I quote: If history teaches anything, it teaches self-delusion in the face of unpleasant facts is folly.

What Reagan meant is that you cannot run away from history, you cannot escape the dangers of ideologies that are out to destroy you. Denial is no option.

Communism was indeed left on the ash heap of history, just as Reagan predicted in his speech in the House of Commons. He lived to see the Berlin Wall coming down, just as Churchill witnessed the implosion of national-socialism.

Today, I come before you to warn of another great threat. It is called Islam. It poses as a religion, but its goals are very worldly: world domination, holy war, sharia law, the end of the separation of church and state, the end of democracy. It is not a religion, it is a political ideology. It demands your respect, but has no respect for you.

There might be moderate Muslims, but there is no moderate Islam. Islam will never change, because it is built on two rocks that are forever, two fundamental beliefs that will never change, and will never go away. First, there is Quran, Allah’s personal word, uncreated, forever, with orders that need to be fulfilled regardless of place or time. And second, there is al-insal al-kamil, the perfect man, Muhammad the role model, whose deeds are to be imitated by all Muslims. And since Muhammad was a warlord and a conqueror we know what to expect.

Islam means submission, so there cannot be any mistake about it’s goal. That’s a given. The question is whether the British people, with its glorious past, is longing for that submission.

We see Islam taking off in the West at an incredible speed. The United Kingdom has seen a rapid growth of the number of Muslims. Over the last ten years, the Muslim population has grown ten times as fast as the rest of society. This has put an enormous pressure on society. Thanks to British politicians who have forgotten about Winston Churchill, the English now have taken the path of least resistance. They give up. They give in.

Thank you very much for letting me into the country. I received a letter from the Secretary of State for the Home Department, kindly disinviting me. I would threaten community relations, and therefore public security in the UK, the letter stated.

For a moment I feared that I would be refused entrance. But I was confident the British government would never sacrifice free speech because of fear of Islam. Britannia rules the waves, and Islam will never rule Britain, so I was confident the Border Agency would let me through. And after all, you have invited stranger creatures than me. Two years ago the House of Commons welcomed Mahmoud Suliman Ahmed Abu Rideh, linked to Al Qaeda. He was invited to Westminster by Lord Ahmed, who met him at Regent’s Park mosque three weeks before. Mr. Rideh, suspected of being a money man for terror groups, was given a SECURITY sticker for his Parliamentary visit.

Well, if you let in this man, than an elected politician from a fellow EU country surely is welcome here too. By letting me speak today you show that Mr Churchill’s spirit is still very much alive. And you prove that the European Union truly is working; the free movement of persons is still one of the pillars of the European project.

But there is still much work to be done. Britain seems to have become a country ruled by fear. A country where civil servants cancel Christmas celebrations to please Muslims. A country where Sharia Courts are part of the legal system. A country where Islamic organizations asked to stop the commemoration of the Holocaust. A country where a primary school cancels a Christmas nativity play because it interfered with an Islamic festival. A country where a school removes the words Christmas and Easter from their calendar so as not to offend Muslims. A country where a teacher punishes two students for refusing to pray to Allah as part of their religious education class. A country where elected members of a town council are told not to eat during daylight hours in town hall meetings during the Ramadan. A country that excels in its hatred of Israel, still the only democracy in the Middle-East. A country whose capitol is becoming ‘Londonistan.’

I would not qualify myself as a free man. Four and a half years ago I lost my freedom. I am under guard permanently, courtesy to those who prefer violence to debate. But for the leftist fan club of Islam, that is not enough. They started a legal procedure against me. Three weeks ago the Amsterdam Court of Appeals ordered my criminal prosecution for making Fitna and for my views on Islam. I committed what George Orwell called a ‘thought crime.’

You might have seen my name on Fitna’s credit role, but I am not really responsible for that movie. It was made for me. It was actually produced by Muslim extremists, the Quran and Islam itself. If Fitna is considered ‘hate speech,’ then how would the Court qualify the Quran, with all it’s calls for violence, and hatred against women and Jews?

Mr. Churchill himself compared the Quran to Adolf Hitler’s Mein Kampf. Well, I did exactly the same, and that is what they are prosecuting me for.

I wonder if the UK ever put Mr. Churchill on trail.

The Court’s decision and the letter I received form the Secretary of State for the Home Department are two major victories for all those who detest freedom of speech. They are doing Islam’s dirty work. Sharia by proxy. The differences between Saudi Arabia and Jordan on one hand, and Holland and Britain are blurring. Europe is now on the fast track of becoming Eurabia. That is apparently the price we have to pay for the project of mass immigration, and the multicultural project.

Ladies and gentlemen, the dearest of our many freedoms is under attack. In Europe, freedom of speech is no longer a given. What we once considered a natural component of our existence is now something we again have to fight for. That is what is at stake. Whether or not I end up in jail is not the most pressing issue. The question is: Will free speech be put behind bars?

We have to defend freedom of speech.

For the generation of my parents the word ‘London’ is synonymous with hope and freedom. When my country was occupied by the national-socialists the BBC offered a daily glimpse of hope, in the darkness of Nazi tyranny. Millions of my country men listened to it, illegally. The words ‘This Is London’ were a symbol for a better world coming soon. If only the British and Canadian and American soldiers were here.

What will be transmitted forty years from now? Will it still be ‘This Is London’? Or will it be ‘this is Londonistan’? Will it bring us hope, or will it signal the values of Mecca and Medina? Will Britain offer submission or perseverance? Freedom or slavery?

The choice is ours.

Ladies and gentlemen,

We will never apologize for being free. We will never give in. We will never surrender.

Freedom must prevail, and freedom will prevail.

Thank you very much.

Geert Wilders MP
Chairman, Party for Freedom (PVV)
The Netherlands

2009-02-12

Hälften av Danmarks invandrare vill kriminalisera kritik av religion (läs islam)

En nyligen genomförd undersökning i Danmark visar att hela 50% av Danmarks invandrare vill kriminalisera all kritik av religion. Det är uppenbarligen illa ställt med synen på demokrati och yttrandefrihet bland nydanskarna, är det lika illa i Sverige frågar man sig. Liknande undersökningar i såväl Nederländerna som i Storbritannien ger lika deprimerande resultat, om inte värre. Minns att hela 78% av Storbritanniens muslimer ansåg att de som publicerade Muhammedkarikatyrerna skulle ställas inför rätta, och att 40% av Nederländernas marockanska (läs muslimska) ungdomar var emot demokratin.

Man undrar då hur hög procentandelen skulle vara om man enbart vänt sig till den muslimska gruppen som sådan, 60, 70% eller 80%, det skulle vara intressant att få veta. Man kan bara gissa.

Varför genomförs aldrig dylika undersökningar här, vågar inte myndigheterna det, anses det vara fult och vulgärt att vända sig till det muslimska samfundet för att ställa sådana frågor. Utifrån undersökningsresultaten i andra länder parallellt med den muslimska populationens tillväxt torde man dock kunna dra slutsatsen att det finns skäl att oroa sig för ett ändrat samhällsklimat, där värden som yttrandefrihet, tryckfrihet sitter allt mer trångt till och där demokratin inte längre uppskattas så som den bör.

Hur den poltiska korrektheten visavi islam bidrar till historieförfalskning

Bokförlaget Wiley-Blackwell skulle denna månad ha gett ut en encyklopedi om den kristna civilisationen. Den var faktakontrollerad, redigerad, godkänd, tryckt, inbunden och marknadsförd när dhimmi-larmet började tjuta.

Några av medarbetarna i projektet hade protesterat mot att verket var för "kristet", de tyckte inte om de stycken där islamsk förföljelse och massakrer av de kristna behandlades, och ville samtidigt se avsnitt där islam framstod i bättre dager.

- "This is probably the first instance of mass book-burning in the 21st century." (Kurian, verkets redaktör).

Så nu vet vi det, att merparten av de verk, även akademisk litteratur, som idag publiceras och som på något sätt berör islam är bärare av en politisk agenda, att svärta ner kristendomen och skönmåla islam. Allt för att få okunniga och naiva läsare att tro att alla religioner är lika, fast islam ändå något bättre.

Idag tänder vi inte bokbål, merparten av de misshagliga böckerna kommer inte ens ut.

2009-02-11

Sugen på en Vesuvio glöm det, den är inte halal

Är du sugen på en Cappriciosa eller Vesuvio och har vägarna förbi Hall Greenområdet i Birmingham, England, så glöm det. Den stora Take-Away kedjan Domino´s Pizza serverar numera endast halal på orten, och det lär inte heller bli den sista halasäkrade pizzerian i områden med en hög andel muslimer. En talesman för företaget säger att vinsten på pizzerian ifråga har gått upp med hela 33% sedan de införde det nya reglementet. Så det snöda vinstintresset har ännu en gång bidragit till den krypande islamiseringen av våra samhällen. Läs också "Livsmedelsindustrin goes halal" och "Snart är haram-mat få förunnade". Nästa gång är det kanske din favoritglass med rom eller annan sprit som ingrediens, eller den öl du hade tänkt dig till maten som inte längre finns att få för att de troende muslimerna räds kontaminering.

Allahu Akbar - الله أكبر

2009-02-06

Mohamed Omar den svenske islamisten

Då denna artikel av någon anledning inte går att läsa på Newsmill med Internet Explorer publiceras den även här, i något justerat skick.

-------------------------------------------------------------------------------------

Mohamed Omar den svenske islamisten

I SVT bjuds med rätta vare sig nazistiska eller fascistiska stollar utrymme, det gör dock regelbundet den minst lika suspekte Omar.

För några veckor sedan kom Mohamed Omar ut ur garderoben som självproklamerad islamist. Huruvida han tidigare ägnat sig åt Taqiyya (religiöst legitimerad lögn) eller verkligen radikaliserats av kriget i Gaza låter jag vara osagt, även om jag starkt misstänker att han tidigare medvetet lagt ut dimridåer av flyktig sufism för att mörka kring sin syn på islam och samhället.

Vad som stör mest är hans till synes bekymmerslösa ställningstagande för islamism samtidigt som han offentligt insisterar på att han är en god demokrat och håller alla människor för lika värda oavsett religiös tillhörighet. Man undrar stilla i sitt sinne hur går allt detta ihop, lurar han sig själv i ett slags längtan och solidariskt ställningstagande för faderns religio-kulturella ursprung, eller försöker han vilseleda den svenska allmänheten. Jag lutar starkt mot det senare och anser att han inte skall få stå oemotsagd. Hur kan Omar säga sig vara för demokrati samtidigt som han sympatiserar med ayathollornas Iran och hyllar Khomeini, och hur kan han säga att han inte har någonting emot judar när han samtidigt ger sitt helhjärtade stöd för ett Hamas med djupt liggande anti-judiska sentiment och som inte för så länge sedan utlyste skottpengar på judiska barn, även sådana som inte är israeler.*1

I sin Folket i Bild-intervju med Jan Myrdal framträder en muslim med mycket starka sympatier för det islamska Iran och ett stort vurm för Khomeini, som faktiskt skulle kunna liknas med Hamsuns beundran för Nazi-Tyskland och dess führer. Med den enda skillnaden att Hamsun nog får betraktas som politisk naiv, och så är sannerligen inte fallet med Omar. Tidigt i januari detta år kunde man på hans numera nedlaggda blogg läsa att han då jobbade på en samling artiklar vars temata; "Iran visar vägen", Khomeini - mystiker, poet, revolutionär" och "Panislamsk union i en multipolär världsordning" i hög grad nog får sägas stärka bilden av en Iran och Khomeinibeundrare av stora mått.

Samtidigt som Omar säger sig stödja de förtryckta palestinierna och upprör sig över Israels militära våld hyllar han Khomeini, en man som själv är skyldig tilll 10.000-tals anti-regimaktivisters död, och som medan han levde inte var sen att förhärliga våldet, det religiösa islamska våldet. Lyssna bara in följande strof och låt Omars store idol själv få beskriva vad islam är och vad det enligt honom har för mål. Man kan inte nog underskatte dennne mans betydelse för den pågående islamska väckelsen.

"The sword is the key to Paradise, which can be opened only for Holy Warriors! There are hundreds of other (Koranic) psalms and Hadiths (sayings of the Prophet) urging Muslims to value war and fight. Does all that mean that Islam is a religion that prevents men from waging war? I spit upon those foolish souls who make such a claim" *2

"Islam makes it incumbent on all adult males, provided they are not disabled or incapacited, to prepare themselfs for the conquest of (other) countries so that the writ of Islam is obeyed in every country" och " ... those who study Islamic Holy War will understand why Islam wants to conquer the whole world" *3

Citaten ovan kan samtliga hänföras till Khomeini.

Det finns en ton i det första av citaten som gör att det för tankarna till italiensk 30-talsfascism och futuristisk längtan efter våldets helande och renande kraft, dock är det endast islam som talar genom Khomeini, och ingenting annat. Det är islams våldsförhärligande och krigiska ådra som har fått så många samtida islamkritiker att tala om islamofascism, något jag dock tycker att man bör undvika då det är missvisande, islam is islam and fascism is fascism helt enkelt. Visst finns det likheter och gemensamma nämnare men jag tror dock att man för klarhetens skull bör hålla isär begreppen.

Kanske instämmer också Omar med Khomeini i andra stora trosfrågor, som att; "The most suitable time for a girl to get married is the time when the girl can have her first menstrual period in her husband's house rather than her father's home."*4, det är ju trotts allt den siste profeten som genom sitt giftemål med den 6-åriga Aisha har visat på den rätta vägen för den fromme muslimen. Inte kan han väl nu som radikal muslim förneka Allahs bud, eller... . Kanske tycker han också att man i enlighet med sharian skall stena äktenskapsbrytare och sodomister, hänga homosexuella, amputera armar och ben på brottslingar, döda blasfemiker och apostater och förbjuda andra religioner att verka fritt. Han har ju trotts allt enligt egen utsago blivit mer muslim nu.

Överdriver jag tycker någon, läs då själva Omars artikel "Radikal muslim" *5, här visar Omar själv ett osedvanligt öppet avståndstagande från såväl demokratin som de fri- och rättigheter den vilar på. I artikeln förespråkas istället för människans lagar införandet av guds lag, den heliga sharian. Han skriver; "I de parlamentariska demokratierna kan folkets representanter stifta och upphäva lagar genom omröstningar. Det finns inga gränser för människornas makt att stifta och upphäva lagar ... . I kontrast till denna osäkerhet kan man konstatera att privatlivets helgd, den personliga integriteten, för evigt är inskriven i sharia..." (s.5-6). Och vidare; "Den islamiska synen på lag och rätt är raka motsatsen till den som numera råder i Västerlandet. Islam vidhåller nämligen att den gudomliga lagen står över samhället och inte vice versa" (s.7). Observera sentensen "islam vidhåller", inte islamismen vidhåller.

Detta är en demokratisyn han förtydligar genom att citera Seyyed Hossein Nasr: "The Shari'ah or the Divine Law of Islam is central to the Islamic religion to the extent that one can define the Muslim as one who accepts the legitimacy of the Shari'ah even if he or she is not able to practice all of its teachings. The Shari'ah, according to authentic Islamic doctrines, is the concrete embodiment of the Will of God" (s.8). Omar är ingen demokrat han förespråkar islamsk teokrati bygd på sharian.

I skriften tar han följdaktligen också öppet avstånd från FN;s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och talar sig istället varm för kairodeklarationens islamska variant där alla mänskliga fri- och rättigheter strikt är underordnade sharian*8. Enligt Omar är det omöjligt att hävda att FN;s deklaration från 1948 är evig, absolut och universell. Han skriver vidare; "I islam är de mänskliga rättigheterna och skyldigheterna givna av Gud. Människan är skapad till Guds avbild (sura) och till hans ställföreträdare (khalifa). Dessa rättigheter och skyldigheter har uttryckts i Koranen och i sunna och är både eviga och universella och i fullkomlig överensstämmelse med människans natur, behov, instinkter och samvete. Ingen kan lägga till eller ta bort någonting från dessa rättigheter och skyldigheter. Det vore att upphöja sig själv till Gud, shirk, vilket är den grövsta synd någon kan begå enligt islams lära.". Observera ännu en gång att han avslutningsvis skriver islamsk lära inte islamistisk, detta är ortodox islamsk syn på mänskliga fri- och rättigheter såsom de har uttryckts i Kairodeklarationen av Organization of the Islamic Conference (OIC) med sina 57 islamska medlemsstater.

Att Omar inte är en demokrat eller anhängare av mänskliga fri- och rättigheter som vi förstår dem är tämligen uppenbart, frågan är hur förhåller det sig med de andra på tidskriften Minaret där den samme Omar är redaktör. Är deras islamsyn i synk med Omars, idkar de också Taqqiyya och vill de egentligen också kasta människans lagar på soptippen för att istället ersätta dem med guds lag, sharian. Och om så inte skulle vara fallet varför går de inte ut och tar avstånd från Omar, tror de att de med bevarad trovärdighet verkligen kan behålla denne man som chefredaktör.

*1 http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,24882659-601,00.html
*2 Amir Taheri. 1987. "Holy Terror: Inside the World of Islamic Terrorism" Adler & Adler.
*3 Amir Tehari. 1987. "Holy Terror: Inside the World of Islamic Terrorism", s.226.f. Adler & Adler
*4 http://www.homa.org/Details.asp?ContentID=2137352728&TOCID=2083225348
*5 http://www.mohamedomar.se/dokument/radikal_muslim.pdf
*6 http://www.eif-pcusa.org/Interfaith%20Relations/documents/%20cairodeclaration.pdf

2009-02-04

Många av Österrikes islamlärare mot demokrati och FN;s deklaration om mänskliga rättigheter

En undersökning bland de lärare som undervisar muslimska elever om islam i Österrikiska skolor visar att nästan 22% av dem var emot demokrati då de ansåg att den stod i strid med islam. Hela 27% av dem var av samma skäl också mot FN;s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

M.J

Allah gav oss Hitler för att han skulle straffa judarna!

Det islamska judehatet känner inga gränser, många av de judiska skriftlärda Muhammed en gång sökte upp vägrade ju att acceptera dennes profetskap. Och så har det bara rullat vidare. Här levereras det senaste extraktet från al-Qaradawi, det muslimska brödraskapets gudfader.

"Throughout history, Allah has imposed upon the [Jews] people who would punish them for their corruption. The last punishment was carried out by Hitler. By means of all the things he did to them - even though they exaggerated this issue - he managed to put them in their place."

"This was divine punishment for them. Allah willing, the next time will be at the hand of the believers." [...]"

Som sagt Allah straffar de ogudaktiga och svekfulla judarna (inte sionisterna bäste herr Omar på Minaret) genom att nedsända Hitler för att straffa dem, detta (förintelsen) var ett gudomligt straff. Nästa gång kommer straffet att utmätas av muslimerna själva, och ve de judar som inte är i position att värja sig.

M.J

Snart kommer kvinnliga poliser att kunna patrullera de norska gatorna iklädda hijab

Det verkar som kvinnliga poliser i Norge snart kommer att tillåtas bära hijab, en avgörande roll spelar önskan att rekrytera brett för att säkerställa att polisen representerar hela det norska samhället. Tidigare har det varit tillåtet i såväl Storbrittanien som U.S.A.

Och islamiseringen bara rullar vidare, snart kommer väl dessa likt Irans moralpolis
att också tillrättavisa oanständigt klädda kvinnor på Norges gator.

M.J

Ny Newsmillartikel om Mohamed Omar

Ville bara uppmärksamma mina läsare om en ny artikel på Newsmill kallad "Mohamed Omar, den svenske islamisten".

Av någon märklig anledning går den bara att läsa med Mozilla Firefox som webbläsare, inte Internet Explorer. Har påtalat felet så vi får väl se om det åtgärdas.

2009-02-02

Den nya anti-semitismen (tidigare publicerad i Newsmill)

Om hur den gamla europeiska anti-semitismen förstärks av islamska incitament och ingen låtsas om det.

Vad har Förintelsedagen med kriget i Gaza att göra, bortsett från att offren i det förra fallet var judar och "förövaren" i det senare är den hårt ansatta judiska staten Israel. Att som Bo Nordin i Luleå Domkyrkoförsamling säga att det känns "obekvämt" och "malplacerat" att hålla minnesgudstjänst för förintelsens offer är inte bara skamligt utan minst sagt märkligt. Varför skulle man på grund av kriget i Gaza inte kunna minnas och hedra de ungefär 6 miljoner judar som mördades av nazityskland. Ett sådant ställningstagande skulle kunna tolkas som att judar oavsett var de bor och har sitt medborgarskap, och till och med deras sedan länge döda kan lastas för kriget. Genom att på detta sätt distansera sig från mördade judar kunde man nästan tro att så var fallet. I bästa fall kan det tolkas som att Nordin å det hela judiska folkets vägnar ber om ursäkt för någonting som de inte är ansvariga för.

Att göra den kopplingen är inte bara dumt och intellektuellt ohederligt det göder också de växande anti-semitiska krafterna i Europa. Allt för ofta på senare tid har klavertramp skett där journalister velat likställa judar med sionister med israeler och på det sättet blandat ihop begreppen*1. Frågan är om journalisterna bara har blivit dummare eller om de så mycket allvarligare har en dold agenda. Det är i vilket fall ett illa valt sätt att visa sin sympati för palestinierna, då det av anti-judiska aktivister kan tolkas som ett tecken på samsyn.


I Sverige och på andra platser runt omkring i Europa har politiker inte dragit sig för att protestera mot Israel även om det har skett under vajande Hamas- och Hizbollahfanor. Ibland har de också som fallet med den nederländske Harry von Bommel också gått sida vid sida med demonstranter som högljutt skanderat anti-judiska slagord som "Hamas, Hamas, Jews to the gas"*2. Ordens egentliga betydelse och valör har för länge sedan devalverats av ett allt för slarvigt och ymnigt användande av dem, det märks. Ansenligt många har också som en följd av detta tagit Hamas gamla liknelse till heders, den som säger; Israel= sionism=
nazism*3, detta utan minsta hänsyn till överlevare och yngre generationers judar. På plakat i demonstrationståg världen över har man stilenligt kunnat se Davidsstjärnor parat med den det nazistiska hakkorset. I Danmark kunde man se pro-palestinska motdemonstranter sträcka ut armarna i den nazistiska hälsningen, och i Sydney har man satt barn att bära plakat med ordalydelsen "Jews haven´t learn. They need (tecknad swastika) more than before".

I detta klimat av hot och tilltagande våld mot europas judar är det viktigt att man är tydlig så att man inte missförstås, ett inställt demonstrationståg eller predikan kan mycket lätt uppfattas som en distansering och ett avståndstagande från judarna. Och nu till det riktigt svåra och här kommer jag helt säkert att få mothugg, vi måste börja prata om den nya komponenten i den europeiska anti-semitismen, islam.

I snart sagt varje dagstidning har man kunnat läsa om den ultra-konservativa katolska organisation som bland sina prelater har en biskop som förnekar förintelsen, det är bra, det är mycket bra. Men säg mig hur många diskuterar den europeiska antisemitismens nya komponent, den som finner näring och legitimitet i islams heliga böcker, i guds egna ord och den siste profetens exempel. I gammelmedia näst intill inga, om man undantar Lisbeth Lindeborgs två artiklar om det islamska judehatet *4a och b, och Sverker Oredsson och Mikael Tossavainens nu fem år gamla artikel "Bortförklara inte anti-semitismen" *5a.

Det är som Ayyan Hirsii Ali säger "Det är inte svårt att hitta lagar, tidningar, organisationer och universitet vars ambition är att vara vaksamma på skinheads, fanatism och kristen fundamentalism. Det är också möjligt att öppet diskutera och bekämpa dessa samhällsfenomen, nätverk och politiska organisationer. De infiltreras, kartläggs, beskrivs i pressen och ställs inför rätta". Så är fallet inte med islam. I det avkristnade och sekulariserade väst finns det en rad omständigheter som gör att islam i stort sett kan verka ostört och utan insyn. Först och främst skyddas den av att den är en minoritetsreligion och därmed åtnjuter en skyddad särställning, till detta kommer att en mycket stor andel av muslimerna är invandrare vilket gör granskning och kritik extra prekär. Vid sidan av EU;s lagar om främlingsfientlighet och rasism vilka inkluderar det märkliga begreppet islamofobi är muslimerna som alla andra minoriteter också skyddade av de flesta nationella lagar. Det är här också på sin plats att påminna om The Organisation of the Islamic Conference (OIC) arbete på att genom FN skapa blasfemiliknande internationella lagar*6. Redan inom vissa organ som FN.s Råd för de mänskliga rättigheterna (UNHRC) har all debatt som rör sharia´n förbjudits*7. En annat skäl till varför muslimska organisationer, ledare, opinionsbildare, politiker, imamer, friskolor, kulturella centran och moskér inte granskas och kritiseras på samma sätt som kristna dito torde vara ett om inte förvärvat så till stora delar nedärvt förakt för allt det kyrkliga och "svartrockarna", åtminstone hos stora delar av den delen av befolkningen som har sina rötter i Sverige.

Jag säger inte att alla muslimer hatar judar, absolut inte, men anmärkningsvärt många gör det, och gör det som en följd av de incitament som ges i de heliga skrifterna. Man vet att judehatet lärs ut i en del islamska skolor*8, man vet att det säljs anti-semitiska böcker i anslutning till moskér*9 och är ett förekommande tema i de predikningar som hålls i dem. Bekant för de flesta är väl Radio Islams ändlösa anti-judiska tirader, Hamas indoktrinerande barnprogram till brädden fulla av brinnande judehat, eller bara det faktum att Hitlers "Mein Kampf" och "Sion Vises Protokoll" är storsäljare i den muslimska delen av världen.

Hemmavid på den nordiska arenan ser vi tydliga exempel på detta med lärare som vittnar om elever med muslimsk bakgrund som vägrar delta i religionsundervisning om judendomen eller förnekar - eller prisar - Förintelsen *5a och b. Vi läser om somaliska fotbollsjuniorer som angriper sina judiska motståndare med antisemitiska tillrop och slag*10 och rektorer som på danska skolor direkt avråder judiska föräldrar att sätta sina barn i deras skolor på grund av att det går många muslimer där.*11 I Storbrittanien har det till och med gått så långt att judiska skolor nu anställer för detta elitsoldater för att skydda skolorna från attentatsmän*12, detta som en följd av att det av att Hamas utlyst skottpengar på judiska barn världen över.*13 I Belgien har polisen i samband med ett gripande hittat dödslistor på framträdande franska och belgiska judar*14, och i Storbrittanien har en sådan lista diskuterats på ett muslimskt internetforum.*15 Listan kan göras lång, det här är bara några exempel ur högen.

Somliga kommer nu att säga att detta är lögn, att judar såväl som kristna i alla tider har levt skyddade och i fred sida vid sida med muslimerna i den islamska staten, och att judehatet är importerat från Europa och mer eller mindre är ett resultat av den oförätt som drabbade palestinerna i och med staten Israels bildande. Faktum är att redan innan Israels bildande hade stormuftin av Jerusalem, al-Husseni, för avsikt att rensa Mellanöstern från judar och grunda en islamistisk stat i Palestina med sharia som grund *4b. Ur ett vidare historiskt perspektiv har bokens folk, judar och kristna alltid levt som dhimmis i den islamska staten, underordnade muslimerna i rättsligt hänseende och med mycket kraftigt begränsade rättigheter. Varje år skulle varje fri icke-muslimsk man inställa sig hos den lokala styresmannen och där erlägga ett slags tribut eller straffskatt kallat Jizya och här skulle han på ett handfast vis förnedras genom spott och slag för att markera hans låga och föraktansvärda ställning. Dhimmis kunde inte väcka åtal mot en muslim som felat mot dem och hade inte heller rätt att själva försvara sig inför rätten. De fick inte bygga nya gudstjänstlokaler och inte heller reparera de gamla utan lov. De var tvungen att bära kläder som gjorde att man lätt kunde identifiera dem som icke-muslimer, och juden var dessutom tvungna att bära en gul stjärna väl synlig utanpå klädseln. De fick inte rida på häst, bara på mulåsna, men var tvungna att kliva av varje gång de mötte en muslim. De fick inte heller möta muslimens blick och se honom rakt i ögonen*16. Detta är bara några få exempel om judens och den kristnes ställning under islam för att ta läsaren ur villofarelsen om ett islamskt multikulturellt utopia al-Andalus. Och även i den muslimska delen av världen har progromer med utgångspunkt i religionen instigerats, som den i Granada år 1066 då 4000 judar mördades eller den i det marockanska Fez där 6000 massakrerades 1033.

Islams bild av juden liknar i mångt och mycket den generaliserande och demoniserande judebild som den kristna kyrkan en gång närde, såsom girig, opålitlig och svekfull, skillnaden är dock att man inom islam aldrig har funnit något skäl att ifrågasätta och bearbeta fördomarna, då fördömandena av juden genom koranen och haditherna alltid varit en del av religionens väsen, tvärtom odlar man dem flitigt. Ett av skälen till att det islamska judehatet dröjer kvar är just den gudomliga legitimitet den ges i koranen, som ju av de troende anses vara guds egna oförfalskade och evigt gällande ord, och minst lika viktigt är Muhammeds egen roll som role-model no 1, den främste muslimen och en man att efterhärma (sanktionerat av Allah i sura 33:21)*17.
För den med koranen och haditherna obekante ges här ett antal smakprov hämtade ur den islamska anti-semitismens urgamla källa;

"För all denna orättfärdighet hos dem, som äro judar, hava vi förbjudit dem goda ting, som varit dem tillåtna, och detta särskilt därför, att de utestänga så många från Guds väg. Och bedriva ocker, ehuru det förbjudits dem, och förtära andra människors ägodelar i fåfänglighet; ja, de otrogna bland dem hava vi berett ett plågsamt straff." (
sura 4:158-159)

"Vi meddelade ock Israels barn denna bestämmelse i skriften: Tvenne gånger skolen I sannerligen anstifta ofärd på jorden och förhäva eder i edert stora övermod." (sura 17:4)
"Efter detta vänden i eder bort, och om Guds ynnest och barmhärtighet mot eder ej varit, så haden I kommit bland de tillspillogivna. I kännen ju dem bland eder, som kränkte sabbaten och till vilka vi sade; Varden föraktade apor!"
(sura 2:60)

"Kill any Jews that fall into your power" said the Prophet: (Ibn Ishaq; s.369)

Återigen för att kunna bekämpa anti-semitismen idag räcker det inte med att jaga nazister man måste också ta det muslimska judehatet på allvar. Man måste också vara medveten om att det muslimska judehatet primärt inte utgår från staten Israels tillkomst och palestinafrågan, utan snarare bygger på mycket djupt rotade religösa föreställningar och predikament. Palestinakonflikten kan på sin höjd gjuta eld på lågorna, men endast då man vägrar att se skillnaden mellan staten Israel och judar generellt överallt annanstans boende, endast då.

Ett mycket populärt och flitigt använt citat ur koranen som ofta används för att elda upp massorna under fredagsbönen säger; “The prophet, prayer and peace be upon him, said: The time [of judgment] will not come until Muslims will fight the Jews and kill them; until the Jews hide behind rocks and trees, which will cry: O Muslim! There is a Jew hiding behind me, come on and kill him!” (Sahih Muslim book 41, no. 6985). För att verkligen få klart för sig hur pass vanligt förekommande denna religiösa retorik med anspelningar på koran och hadither verkligen är rekommenderas ett besök på
http://www.memri.org/antisemitism.html .

Så var vi åter tillbaka i diskussionen om förintelsedagen, och jag vill med det bestämdaste hävda att man bör fortsätta med sina minnesstunder och på annat sätt uppmärksamma dagen. Att backa utifrån de premisser Bo Nordin ger gynnar bara de växande anti-judiska krafterna, vilka gladeligen ser sammanblandningen judar-sionister-israeler-israel och som nogsamt lägger märke till små detaljer som den distansering och det avståndstagande från judar Nordin nyligen gjorde i samband med minnesgudstjänsten.

Det skall också här uppmärksammas att Storbrittaniens största muslimska paraplyorganisation, the Muslim Council of Britain" (MCB) även i år bojkottar minnesdagen*18, och att det tidigare också har gjorts försök att få den att även omfatta döda palestinier. Lokalt har man också på sina håll tagit intryck av MCB;s bojkott och ersatt minnesdagen för den judiska förintelsen med en mer allmänt hållen folkmordsdag. En sådan skulle säkerligen behövas, men jag tror att det skulle vara ett stort misstag att ändra på den nuvarande förintelsedagens primärt judiska karaktär, det skulle bara gynna anti-semiternas agenda.

Avslutningsvis undrar jag varför inte Expo som ju explicit i sin verksamhetsförklaring säger att organisationens främsta uppgifter är att "värna demokrati och yttrandefrihet mot rasitiska högerextrema, anti-semitiska och totalitära tendenser i samhället" helt negligerar detta problem. I mina ögon tappar de i alla fall en hel del av sin trovärdighet när de offrar en utsatt folkgrupp som judarna för den politiska korrekthetens skull. Om man gör det för att man värnar om den muslimska gruppen i Sverige tror jag att man gör ett gigantiskt misstag, problemet med islamsk anti-semitism kommer inte att försvinna bara för att man blundar för det, risken är då snarare att den tillåts växa i det fördolda.


*1
http://www.expressen.se/1.1439792
*2 http://www.jihadwatch.org/archives/024231.php
*3 http://www.mideastweb.org/hamas.htm
*4a http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_162658.svd
*4b http://www.expressen.se/debatt/1.734802
*5a http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=216889
*5b
http://www.skma.se/pdf/dfh_v2.pdf
*6 http://www.worldevangelicals.org/news/article.htm?id=2203 , http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=531751
*7
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2008%5C06%5C19%5Cstory_19-6-2008_pg7_6 http://in.reuters.com/article/domesticNews/idINL1856437520080618?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0&sp=true
*8
http://www.thisislondon.co.uk/news/article-23384657-details/We+do+use+books+that+call+Jews+'apes'+admits+head+of+Islamic+school/article.do , http://www.foxnews.com/story/0,2933,46610,00.html
*9 http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=742418
*10 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=278084
*11 http://jp.dk/indland/article1559198.ece
*12 http://www.people.co.uk/news/tm_headline=ex-soldier-guard-for-jew-pupils%26method=full%26objectid=21068448%26siteid=93463-name_page.html
*13 http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,24882659-601,00.html
*14 http://www.haaretz.com/hasen/spages/1051943.html
*15 http://www.jihadwatch.org/archives/024276.php
*16 Bat Ye´or. The Dhimmi. Jews and Christians under Islam. Farleigh Dickinson University Press.
*17 http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=33569
*18
http://www.spectator.co.uk/coffeehouse/3292011/the-muslim-council-of-britains-disgusting-decision-to-boycott-holocaust-memorial-day.thtml

M.J