2008-01-30

Öppet brev till Sveriges muslimska råd

Hej! Jag, M.J, på bloggen "Islamofoben" skulle vilja få svar på några för oss ickemuslimer centrala frågor om islam. Frågor om hur just ni förhåller er till dessa sedan länge dominerande lärosatser om apostater, icke-muslimer, kvinnor och homosexuella. Och om hur ni ställer er till frågan om mänskliga fri- och rättigheter, demokrati versus teokrati och shariarätt. Dessa frågor motiveras utifrån att vi är många som känner en djup olust inför islams intoleranta och bigotta sidor, där uppmaningar till misstro, hat och våld mot icke-muslimer legitimeras genom dylika texters förekomst i koranen såväl som hadither och sira. Och som sedan har institutionaliserats genom att de har skrivits in i sharian.

Vi känner oss också främmande för den människosyn och världsbild som islam representerar, en apartheidliknande och fascistoid ideologi där nazismens vita arier helt sonika bytts ut mot umma, det gud i behagliga herrefolket. En exkluderande ideologi som genom hijab, åtskillnad mellan könen, tvåfaldigt manifesterar religionens förespråkande av separation och åtskillnad. Vi ser således i islam i mångt och mycket ett självvalt utanförskap (sura 3:114, 4:143, 5:56) som med utgångspunkt i koranen och sunnan har valt att rangordna och dela in människor utifrån deras religiösa tillhörighet, umma (den muslimska gemenskapen) vs världens alla icke-muslimer.

Islams traditionella indelning av världen i dar al-islam och dar al-harb väcker även det farhågor och blir egentligen inte mindre suspekt för att enstaka muslimska intellektuella numera väljer att även inkludera Europa i "underkastelsens hus". Detta är en olust som inte bara beror på avsmak och motviljan mot en inhuman religions dogmer utan även på hur denna kom att realiseras inom dar al-Islam; abrogationen av den blida suran 2:257 med den något mindre toleranta Svärdsversen (9:5), shariarätten - frånvaro av världslig rätt, teokrati, och framför allt dhimmainstitutionen och dess vidmakthållande fram till långt in på 1800-talet. En avveckling under påtryckning och tvång, och inte som ett resultat av en plötsligt påkommen reformiver hos de ledande inom den muslimska världen. Livet som dhimmi är ingenting vi traktar efter, därav vår skepsis inför islam. Denna vår olust har också sin grund i förhållandena i de islamska staterna av idag, och hur de förhåller sig demokrati och mänskliga fri- och rättigheter.

Nåväl. Nog om bakgrunden och motivationen till de frågor som följer.

Jag ser fram emot ett svar angående dessa mina frågor till er. Tilläggas skall dock att utebliven respons också på sätt och vis är talande och följaktligen kommer att tolkas därefter.

Mina frågor till er lyder således;

1) Hur ser ni på frågan om apostasi (irtidad/ridda) inom islam. Traditionellt brukar ju ett avhopp och medvetet avståndstagande från islam medföra dödsstraff. Tar ni avstånd från samtliga de passager i haditherna och siran som inom islamsk religiös lagstiftning har tagits till intäkt för att dödsstraff bör följa på apostasi? Sahih Bukhari “The Prophet said, ‘If a Muslim discards his religion, kill him." (Bukhari:V4B52N260) eller "Killing disbelievers is a small matter to us" (Tabari IX:69). "When a person who has reached puberty and is sane voluntary apostatizes from Islam, he deserves to be killed". (Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law.s.595, o8:1). Är ni beredda att ta avstånd från dessa hadither såsom otidsenliga och barbariska? Är ni beredda att i otvetydiga ordalag ta avstånd för dödstraff för apostasi från Islam var helst det månde tillämpas eller hotas med?

2) Skulle ni vilja se sharialagstiftning infört i Sverige, helt eller delvis? Kan ni tänka er att propagera och/eller stödja ett införande av sharia i framtiden, det vill säga om ett sådant beslut tas i god demokratisk ordning?

3) Hur ser ni på frågan om stening eller spöstraff av kvinnor som har begått äktenskapsbrott eller lesbiska handlingar. Skulle ni vilja se sådana straff utmätta genom sharialagstiftning i Sverige? Tar ni avstånd från de suror (24.2) och de hadither (Bukhari 8:6831, 8:6833, 8:6814, 8:6825, 8:6829, Muslim nr. 4206) som det vanligen hänvisas till för att motivera dylika straff? Är ni beredda att i otvetydiga ordalag ta avstånd från detta straff varhelst det tillämpas?

4) Hur ser ni på frågan om spöstraff och amputation av ben och armar. Skulle ni vilja se sådana straff utmätta genom sharialagstiftning i Sverige? Tar ni avstånd från de suror (5:37, 5:42) och de hadither (Bukhari 9:6895, 38:4396) som det vanligen hänvisas till för att motivera dylika straff? Är ni beredda att i otvetydiga ordalag ta avstånd från dessa typer av kroppsliga betraffningar varhelst de tillämpas?

5) Anser ni att homosexuella handlingar bör straffas med 100 piskrapp eller dödsstraff, verkställt genom stening eller på annat sätt? Skulle ni vilja se sådana straff utmätta genom sharialagstiftning i Sverige? Tar ni avstånd från hadither som det vanligen hänvisas till för att motivera dylika straff ? “Kill the one who sodomises and the one who lets it be done to him.” (Tirmidhi), “Lesbianism by women is adultery between them.” (Tabarani), “If a man who is not married is seized committing sodomy, he will be stoned to death.” (Abu Dawud, 38:4448), "Döda den som agerat och den till vilken agerandet blev utfört på" (återgett av Bayhaqi). Är ni beredda att i otvetydiga ordalag ta avstånd från dessa straff varhelst de tillämpas?

6a) Hur ställer ni er till Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna av 10 december 1948? Är de att betrakta som universellt giltiga, utan förbehåll. 6b) Hur ställer ni er till The Cairo Declaration on Human Rights in Islam av den 5 augusti 1990, och särskilt då till Artiklarna 24 och 25 "All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari'ah". och "The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or clarification to any of the articles of this Declaration". Tar ni i otvetydiga ordalag avstånd från detta dokument som det föreligger idag?

7) Hur ser ni på suror som 47:4 "När I möten dem, som äro otrogna så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem i bojor!" och 48:28-29 " Han är den som har sänt sin apostel med vägledning och sanningens religion för att giva den seger över varje annan religion, ja Gud är vittne nog. Muhammed är guds apostel, och de, som följa honom äro fruktansvärda mot de otrogna, men barmhärtiga mot varandra...". Är ni beredda att i tydliga ordalag ta avstånd från dessa suror och rättframt deklarera att de är oanständiga, otillbörliga och egentligen bara är att betrakta som obsoleta reliker från en svunnen primitiv tidsålder? Är ni beredda att ta avstånd från samtliga av de surur och passager i hadither och siran som hetsar och uppmanar till våld mot icke-muslimer?

Om ni anser att dessa surur och passager ur sira och hadith inte längre är tillämpliga och för all framtid kan anses vara obsoleta, stadfäst då detta i otvetydliga ordalag i en offentlig deklaration. Islamofobin har i mycket hög grad sitt ursprung i koranen och sunnan självt. Utan ett tydligt avståndstagande från dessa kommer islamofobin, rädslan för islam att frodas.Med Vänliga Hälsningar

M.J för bloggen Islamofoben

4 kommentarer:

Anonym sa...

inget svar?

Anonym sa...

Hej anonym!

Inget svar än. Vid samma tidpunkt som jag lade ut brevet på bloggen så skickade jag iväg det till Sveriges muslimska råd. Vi får väl se. Förmodligen nedlåter dom sig inte att gå i svaromål.

hälsningar

M.J

Anonym sa...

Fortfarande inget svar?

Xx sa...

Hej igen anonym!

Nej du det verkar som jag inte får något svar, vilket i och för sig nästan var väntat. De tyckte väl inte att de behövde svara en simpel islamofobisk bloggare. Om en större organisation hade legat bakom brevet hade kanske saken varit annorlunda.

Man skulle kanske testa att sända iväg samma brev till Sveriges Muslimska Förbund istället?

Hursomhelst kommer jag givetvis låta er läsare få reda på om de behagar svara.

MVH

M.J