2007-10-12

Islamofoben, - en programförklaring

Islamofob, javisst. Så länge de officiella företrädarna för de muslimska organisationerna här i landet inte officiellt tar avstånd från de suror i koranen och de hadither som talar i nedsättande ordalag och hetsar mot oss ickemuslimer, kommer jag att verka för islamofobins spridning i Sverige. Så länge de inte tar avstånd från de surur och de hadither som sprider hat och hot mot de som beslutat sig för att lämna religionen, kommer jag att verka för islamofobins spridning i Sverige. Så länge de inte tar avstånd från de suror och hadither som jämställer kvinnor med vissa djurarter och inte tillmäter dem samma värde som män, kommer jag att verka för islamofobins spridning i Sverige. Så länge jag hör troende muslimer klaga på att de känner sig kränkta av satiriska teckningar å profeten Muhammeds vägnar, en man som de säger sig älska mer än sina egna barn, kommer jag att verka för islamofobins spridning i Sverige. Hur kan man säga sig älska en intolerant, chauvunistisk, pedofil våldsman, en krigare med storhetsvansinne och ett oräkneligt antal människoliv på sitt samvete, det övergår mitt förstånd.

Lite om koranens status, sunnan och sharian.
Det som gör koranen särskilt farlig till skillnad från andra religioners heliga texter är dess anspråk på att vara den enda gudens, Allahs, egna ord, oavkortat och i evighet gällande, förmedlade av den siste profeten, Muhammed. Detta ger den en helt annan tyngd och dignitet hos de troende, och gör den i princip oantastbar som förmedlare av de eviga sanningarna. Det som en gång sades Muhammed av Allah är därmed lika giltigt idag som det var den dag då budskapet förmedlades (jfr Von Denffer, A. 1994, s.17, Woodward, K.L. 2002, s.53). Detta gör religionen i princip omöjlig att revidera, då ingen människa kan sätta sig över Allahs ord och de förhållningsregler han en gång givit människan. (jfr Ahmad ibn Naqib al-Misri. 1994.s.597)Förvisso finns det ett visst utrymme för varierande tolkningar i de fall då texterna är vaga, svårbegripliga och motsägelsefulla. Ijma, ett slags konsensus föreligger dock beträffande nyckelfrågor som; människans förpliktelser gentemot Allah, koranen och sunnahs ställning som grund för sharian, muslimers relation till ickemuslimer, apostasi, och kvinnans ställning i förhållande till mannen. Islam är inte bara en religion utan rymmer också i sig en vision om det perfekta samhället, genomreglerat in i det minsta detalj av ulama, islams lärde (jfr S. H. Nasr, 1994, s.15). Ett samhälle byggt på Gudsord, en teokrati, där begrepp som frihet, jämlikhet och demokrati egentligen är obsoleta, då de inte längre fyller någon funktion. Då begreppen används inom den muslimska världen ges de en helt annan betydelse än de har i de västliga demokratierna. Kairodeklarationen för de mänskliga rättigheterna ger en god belysning av detta
http://www.eif-pcusa.org/Interfaith%20Relations/documents/%20cairodeclaration.pdf Alternativt betraktas de helt enkelt som ett uttryck för ett dekadant, sekulariserat och gudlöst västerland, ett människans påfund som inte har något som helst berättigande i den islamska gudsstaten. Med islam har man i det svenska samhället således inte bara fått in en tro och dess utövare, utan även ett frö till ett i förhållande till demokratin i grunden väsenskilt samhällssystem, baserat på, inte några pissljumma humanistiska principer, utan på underkastelse under gud.

Den islamska världsbilden, -apartheidliknande och fascistoid.
Islam delar upp världen i två så kallade hus. Det ena, där islam dominerar, kallas Dar-al-islam, det andra, där islam ännu inte uppnått dominans kallas Dar-al-Harb. Alltså, fredens hus därför att underkastelse under gud råder, och kriget hus, därför att underkastelse under gud ännu inte råder (se Wikipedia, Engelska versionen, jihad). Där islam och sharian råder finns det ingen plats för frihet, demokrati och grundläggande humanistiska värderingar, ty under guds lag kan ingen tolerans råda för sådant som går emot hans påbud såsom de har givits uttryck för i koranen, men även sunnan. Detta vore ett brott mot gud. I Dar-al-islam finns ingen plats för ateister eller agnostiker, inte heller för polyteister som hinduer och sikher. Endast bokens folk, judar och kristna, kan se fram mot att framleva sina liv som dhimmis, föraktade skyddsfolk och andra klassens medborgare, det vill säga så länge de ödmjukar sig och betalar den speciella skatt (beskyddarpeng) som kallas jizya. Att rangordna och dela in människor efter deras religiösa tillhörighet har sitt ursprung i koranens och hadithernas texter, och är således djupt förankrat inom islam (se Wikipedia, Engelska versionen, islam and other religions). Logiken är enkel, en muslim är alltid värd mer än en ickemuslim då muslimen till skillnad mot den otrogne behagar gud genom ett liv i islam, det vill säga i underkastelsens tecken. Människovärdet är här klart och tydligt kopplat till människans religiösa tillhörighet, vilket skulle kunna åskådliggöras av följande text hämtad från den muslimska internetsighten Sinbad. "I de fall då både en muslim och en icke-muslim är i behov av organ- eller bloddonation, måste muslimen ges högre prioritet..." och "Här skall det göras kristallklart att en praktiserande muslim får förtur över en syndare som använder de gudomliga gåvor som givits honom/henne för att trotsa Allah och skada sina bröder".
http://www.islamguiden.com/organdonation.shtml. Är inte detta en fascistoid människosyn så vet jag inte vad det skall kallas. Det är endast inom, umma, den muslimska gemenskapen som jämlikhet råder, i alla fall i teorin, och med undantag för kvinnan då. På samma sätt som man värderar människan utifrån hennes religiösa tillhörighet, förespråkar man också en rumslig åtskillnad mellan muslimer och ickemuslimer i det dagliga livet. Ju mindre kontakt med de otrogna, kuffar, desto bättre, och framför allt bli inte deras vän (se Sura 3:114 här intill). Illustrerande för segrationstanken är Sveriges Muslimska förbunds förslag om egen muslimsk familjelagstiftning, homogena arabisk-muslimska grundskolor, separat religionsundervisning under överinseende av imamer etc etc http://sv.wikipedia.org/wiki/%20Mahmoud%20Aldebe Denna åtskillnadspolitik eftersträvas även mellan könen, hijab/purdah, där separata sfärer skapas. Det är egentligen bara inom släkten en kvinna ensam kan umgås med män. Vänskap mellan kvinna och man är således otänkbar utanför denna snäva krets. Alltså separation och åtskillnad, inte egentlig integration, och ännu mindre assimilering.

M.J


Referenser:

Von Denffer, Ahmed. 1994." `Ulum al-Qur´an: An Introduction to Science of the Qur´an" . The Islamic Foundation.

Nasr, Seyyed, Hossein. 1994. "A Young Muslims Guide to the Modern World". Kazi Publications.

Naqib ibn Naqib al-Misri. 1994. "Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law." Amana Publications.

Wikipedia. Engelska versionen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jihad

Wikipedia. Engelska versionen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_and_other_religions

Woodward, Kenneth. L. 2002. In the Beggining, There Were the Holy Books. Newsweek 11 februari 2002.

2 kommentarer:

Nils Dacke sa...

Välkommen som islamkritisk bloggare. Jag har inte sett din blogg förrän idag då jag fann en länk vid DN:s enfaldiga, naiva och gravt okunniga fredagsledare.

Programförklaringen är synnerligen hedervärd och din snabba analys av islam är saklig och relevant. Jag baserar detta omdöme på många års studier av islam.

Håll ut, din röst behövs!

Xx sa...

Tack för omdömet Dacke. Då jag har familj och jobb att sköta lär bloggandet tyvärr inte bli så intensivt som jag skulle önska. Kommer dock att få assistans av en god vän som gästbloggare då och då.

M.J