2008-07-17

Islams människosyn i ett nötskal

Islamsk supremati och världsuppfattning kan manifestera sig på många olika sätt, på en webbsight kallad Islamguiden.com finns en artikel om islam och organdonation. Det är på många sätt en mycket skrämmande men samtidigt bra artikel då den visar att människovärdet inom islam inte är allomfattande och universellt, utan snarare beroende av huruvida man är muslim eller icke-muslim. Enligt islamsk logik måste det vara så, då muslimen enligt sig själv står närmare Gud, är gud mer kär än icke-muslimen, den som förnekar Allah och hans profet.

I artikeln kan vi läsa; "Islam är ett universellt meddelande om kärlek, barmhärtighet och medkänsla gentemot alla jordens invånare. Det är på grund av detta som det tillåter en muslim att donera ett organ till en icke-muslim i fall han/hon är i behov av det. Givetvis så ges prioritet till en muslim i de fall då en donerande muslim är given ett val... ." Vidare sägs det; "I de fall då både en muslim och en icke-muslim är i behov av organ- eller bloddonation, måste muslimen ges högre prioritet..." och "Här skall det göras kristallklart att en praktiserande muslim får förtur över en syndare som använder de gudomliga gåvor som givits honom/henne för att trotsa Allah and skada sina bröder." Den på religiös grund vilande ideologin är djupt människofientlig och det är inte särskilt svårt att se paralleller med såväl det gamla rasistiska Syd-Afrika som med nazistisk ideologi, skillnaden är här bara att ariern och det vite mannen har bytts ut med muslimen.

Illustrerande är också The Muslim Doctors and Dentists Association UK (M.D.D.A. UK) konstitution där denna halvfascistoida människosyn tydligt framträder. Här framgår det att organisationen ser som sin främsta uppgift att främja muslimers goda hälsa, observera inte människors hälsa rent allmänt, utan muslimers hälsa. Paragraf 2.1.4 lyder ordagrant;
"To promote the preservation and protection of the good health of Muslims in the United Kingdom." Organisationens vidare syfte är; "To advance the Islamic religion in the practice of medicine in the United Kingdom" (paragraf 2.1.1) och "To advance medical education in relation to the doctrines, practices and traditions of the Islamic religion." (paragraf 2.1.2). Paragraf 2.1.1 är ett bra exempel på hur allomfattande islams anspråk är, då man förutom det rent läkarvetenskapliga även infogar vikten av att få den att stå i samklang med religionen. Man undrar då vad som är viktigast, att följa de vetenskapliga landvinningarna eller religionens påbud.

I England har det förekommit att muslimska läkarstudenter åberopat sin religion som ett skäl för att slippa lära sig om
köns- och alkoholrelaterade sjukdomar, och följaktligen också slippa behandla folk med sådana sjukdomar. Det har också förekommit att farmacepter inte har velat sälja morgonefterpiller med hänvisningar till sin religion. Det finns vidare flera exempel på hur fromma muslimska läkarstudenter har vägrat iakta allmänt föreskrivna hygienåtgärder som att rulla upp tröjorna för att tvätta underarmarna etc.

Till allt detta kommer även sådana olägenheter som att redan utarbetade sjuksköterskor har tvingats vända muslimska patienters sängar i riktning mot Mecca för att de på föreskrivet sätt skall kunna iakta de dagliga bönestunderna. På sina ställen planerar man efter påtryckningar att montera toalettstolarna så att de inte kommer att vara vända mot Mecca. På detta sätt kommer toalettbesökaren kunna iakta ett korrekt islamskt pinkande och skitande allt enligt Qadaahul Haajah. Ytterligare exempel på omständigheter som försvårar och fördyrar verksamheten på redan hårt ansträngda sjukhus är att muslimska kvinnliga patienter (eller deras manliga släktingar) har kommit att insistera på läkare och vårdpersonal skall vara av samma kön som patienten. Är allt detta rimligt, jag bara undrar?

Muslimska besökare har också visat sig underminera den viktiga kampen mot superresistenta bakterier på brittiska sjukhus genom att vägra tvätta händerna med det rengöringsmedel sjukhusen tillhandahåller då det innehåller alkohol. De har också i hög grad underlåtit att vaccinera sina barn mot barnsjukdomar som mässlingen, röda hund etc, då det anses att det "omuslimskt". Man kan mot bakgrund av The Muslim Doctor and Dentists Association´s inställning fråga sig om inte organisationen genom sin strävan att föra in islamska trosregler in i sjukvården gör sig skyldiga till den ovan beskrivna attityden även hos den muslimska menigheten.

Avslutningsvis så har de diskrimerande människosynen inom islam även kommit till uttryck i yttringar som att muslimska läkare och tandläkare ha premierat kvinnor med hijab, och att det i Nederländerna finns planer på att öppna egna muslimska sjukhus där bara muslimer skall erbjudas vård.

Med denna artikel har jag återigen velat rikta uppmärksamheten mot islam, en i mitt tycke djupt omänsklig religion som värderar människor utifrån deras religiösa tillhörighet, och som efter sin egen logik sätter det muslimska umma i högsätet, medan resten av mänskligheten (syndarna) ses som sekundära. Med artikeln har jag inte heller sagt att alla muslimer är ett hot mot sjuk- och hälsovården, utan mera pekat på en strävan att inrätta allting så att det står i samklang med islam och sharians krav, och att det kan komma att utgöra ett hot mot en fungerande sjuk- och hälsovård.

M.J


1 kommentar:

Anonym sa...

jag bara undrar. Vad gör fanskapet i västerländska länder? Ut med dem tillbaka till muslimska hålor där de kan praktisera sitt. Ska de vänta upp och ner på hela världen? Ändra och anpassa lagar? Håller samma sak på att hända i sverige?