2009-02-02

Den nya anti-semitismen (tidigare publicerad i Newsmill)

Om hur den gamla europeiska anti-semitismen förstärks av islamska incitament och ingen låtsas om det.

Vad har Förintelsedagen med kriget i Gaza att göra, bortsett från att offren i det förra fallet var judar och "förövaren" i det senare är den hårt ansatta judiska staten Israel. Att som Bo Nordin i Luleå Domkyrkoförsamling säga att det känns "obekvämt" och "malplacerat" att hålla minnesgudstjänst för förintelsens offer är inte bara skamligt utan minst sagt märkligt. Varför skulle man på grund av kriget i Gaza inte kunna minnas och hedra de ungefär 6 miljoner judar som mördades av nazityskland. Ett sådant ställningstagande skulle kunna tolkas som att judar oavsett var de bor och har sitt medborgarskap, och till och med deras sedan länge döda kan lastas för kriget. Genom att på detta sätt distansera sig från mördade judar kunde man nästan tro att så var fallet. I bästa fall kan det tolkas som att Nordin å det hela judiska folkets vägnar ber om ursäkt för någonting som de inte är ansvariga för.

Att göra den kopplingen är inte bara dumt och intellektuellt ohederligt det göder också de växande anti-semitiska krafterna i Europa. Allt för ofta på senare tid har klavertramp skett där journalister velat likställa judar med sionister med israeler och på det sättet blandat ihop begreppen*1. Frågan är om journalisterna bara har blivit dummare eller om de så mycket allvarligare har en dold agenda. Det är i vilket fall ett illa valt sätt att visa sin sympati för palestinierna, då det av anti-judiska aktivister kan tolkas som ett tecken på samsyn.


I Sverige och på andra platser runt omkring i Europa har politiker inte dragit sig för att protestera mot Israel även om det har skett under vajande Hamas- och Hizbollahfanor. Ibland har de också som fallet med den nederländske Harry von Bommel också gått sida vid sida med demonstranter som högljutt skanderat anti-judiska slagord som "Hamas, Hamas, Jews to the gas"*2. Ordens egentliga betydelse och valör har för länge sedan devalverats av ett allt för slarvigt och ymnigt användande av dem, det märks. Ansenligt många har också som en följd av detta tagit Hamas gamla liknelse till heders, den som säger; Israel= sionism=
nazism*3, detta utan minsta hänsyn till överlevare och yngre generationers judar. På plakat i demonstrationståg världen över har man stilenligt kunnat se Davidsstjärnor parat med den det nazistiska hakkorset. I Danmark kunde man se pro-palestinska motdemonstranter sträcka ut armarna i den nazistiska hälsningen, och i Sydney har man satt barn att bära plakat med ordalydelsen "Jews haven´t learn. They need (tecknad swastika) more than before".

I detta klimat av hot och tilltagande våld mot europas judar är det viktigt att man är tydlig så att man inte missförstås, ett inställt demonstrationståg eller predikan kan mycket lätt uppfattas som en distansering och ett avståndstagande från judarna. Och nu till det riktigt svåra och här kommer jag helt säkert att få mothugg, vi måste börja prata om den nya komponenten i den europeiska anti-semitismen, islam.

I snart sagt varje dagstidning har man kunnat läsa om den ultra-konservativa katolska organisation som bland sina prelater har en biskop som förnekar förintelsen, det är bra, det är mycket bra. Men säg mig hur många diskuterar den europeiska antisemitismens nya komponent, den som finner näring och legitimitet i islams heliga böcker, i guds egna ord och den siste profetens exempel. I gammelmedia näst intill inga, om man undantar Lisbeth Lindeborgs två artiklar om det islamska judehatet *4a och b, och Sverker Oredsson och Mikael Tossavainens nu fem år gamla artikel "Bortförklara inte anti-semitismen" *5a.

Det är som Ayyan Hirsii Ali säger "Det är inte svårt att hitta lagar, tidningar, organisationer och universitet vars ambition är att vara vaksamma på skinheads, fanatism och kristen fundamentalism. Det är också möjligt att öppet diskutera och bekämpa dessa samhällsfenomen, nätverk och politiska organisationer. De infiltreras, kartläggs, beskrivs i pressen och ställs inför rätta". Så är fallet inte med islam. I det avkristnade och sekulariserade väst finns det en rad omständigheter som gör att islam i stort sett kan verka ostört och utan insyn. Först och främst skyddas den av att den är en minoritetsreligion och därmed åtnjuter en skyddad särställning, till detta kommer att en mycket stor andel av muslimerna är invandrare vilket gör granskning och kritik extra prekär. Vid sidan av EU;s lagar om främlingsfientlighet och rasism vilka inkluderar det märkliga begreppet islamofobi är muslimerna som alla andra minoriteter också skyddade av de flesta nationella lagar. Det är här också på sin plats att påminna om The Organisation of the Islamic Conference (OIC) arbete på att genom FN skapa blasfemiliknande internationella lagar*6. Redan inom vissa organ som FN.s Råd för de mänskliga rättigheterna (UNHRC) har all debatt som rör sharia´n förbjudits*7. En annat skäl till varför muslimska organisationer, ledare, opinionsbildare, politiker, imamer, friskolor, kulturella centran och moskér inte granskas och kritiseras på samma sätt som kristna dito torde vara ett om inte förvärvat så till stora delar nedärvt förakt för allt det kyrkliga och "svartrockarna", åtminstone hos stora delar av den delen av befolkningen som har sina rötter i Sverige.

Jag säger inte att alla muslimer hatar judar, absolut inte, men anmärkningsvärt många gör det, och gör det som en följd av de incitament som ges i de heliga skrifterna. Man vet att judehatet lärs ut i en del islamska skolor*8, man vet att det säljs anti-semitiska böcker i anslutning till moskér*9 och är ett förekommande tema i de predikningar som hålls i dem. Bekant för de flesta är väl Radio Islams ändlösa anti-judiska tirader, Hamas indoktrinerande barnprogram till brädden fulla av brinnande judehat, eller bara det faktum att Hitlers "Mein Kampf" och "Sion Vises Protokoll" är storsäljare i den muslimska delen av världen.

Hemmavid på den nordiska arenan ser vi tydliga exempel på detta med lärare som vittnar om elever med muslimsk bakgrund som vägrar delta i religionsundervisning om judendomen eller förnekar - eller prisar - Förintelsen *5a och b. Vi läser om somaliska fotbollsjuniorer som angriper sina judiska motståndare med antisemitiska tillrop och slag*10 och rektorer som på danska skolor direkt avråder judiska föräldrar att sätta sina barn i deras skolor på grund av att det går många muslimer där.*11 I Storbrittanien har det till och med gått så långt att judiska skolor nu anställer för detta elitsoldater för att skydda skolorna från attentatsmän*12, detta som en följd av att det av att Hamas utlyst skottpengar på judiska barn världen över.*13 I Belgien har polisen i samband med ett gripande hittat dödslistor på framträdande franska och belgiska judar*14, och i Storbrittanien har en sådan lista diskuterats på ett muslimskt internetforum.*15 Listan kan göras lång, det här är bara några exempel ur högen.

Somliga kommer nu att säga att detta är lögn, att judar såväl som kristna i alla tider har levt skyddade och i fred sida vid sida med muslimerna i den islamska staten, och att judehatet är importerat från Europa och mer eller mindre är ett resultat av den oförätt som drabbade palestinerna i och med staten Israels bildande. Faktum är att redan innan Israels bildande hade stormuftin av Jerusalem, al-Husseni, för avsikt att rensa Mellanöstern från judar och grunda en islamistisk stat i Palestina med sharia som grund *4b. Ur ett vidare historiskt perspektiv har bokens folk, judar och kristna alltid levt som dhimmis i den islamska staten, underordnade muslimerna i rättsligt hänseende och med mycket kraftigt begränsade rättigheter. Varje år skulle varje fri icke-muslimsk man inställa sig hos den lokala styresmannen och där erlägga ett slags tribut eller straffskatt kallat Jizya och här skulle han på ett handfast vis förnedras genom spott och slag för att markera hans låga och föraktansvärda ställning. Dhimmis kunde inte väcka åtal mot en muslim som felat mot dem och hade inte heller rätt att själva försvara sig inför rätten. De fick inte bygga nya gudstjänstlokaler och inte heller reparera de gamla utan lov. De var tvungen att bära kläder som gjorde att man lätt kunde identifiera dem som icke-muslimer, och juden var dessutom tvungna att bära en gul stjärna väl synlig utanpå klädseln. De fick inte rida på häst, bara på mulåsna, men var tvungna att kliva av varje gång de mötte en muslim. De fick inte heller möta muslimens blick och se honom rakt i ögonen*16. Detta är bara några få exempel om judens och den kristnes ställning under islam för att ta läsaren ur villofarelsen om ett islamskt multikulturellt utopia al-Andalus. Och även i den muslimska delen av världen har progromer med utgångspunkt i religionen instigerats, som den i Granada år 1066 då 4000 judar mördades eller den i det marockanska Fez där 6000 massakrerades 1033.

Islams bild av juden liknar i mångt och mycket den generaliserande och demoniserande judebild som den kristna kyrkan en gång närde, såsom girig, opålitlig och svekfull, skillnaden är dock att man inom islam aldrig har funnit något skäl att ifrågasätta och bearbeta fördomarna, då fördömandena av juden genom koranen och haditherna alltid varit en del av religionens väsen, tvärtom odlar man dem flitigt. Ett av skälen till att det islamska judehatet dröjer kvar är just den gudomliga legitimitet den ges i koranen, som ju av de troende anses vara guds egna oförfalskade och evigt gällande ord, och minst lika viktigt är Muhammeds egen roll som role-model no 1, den främste muslimen och en man att efterhärma (sanktionerat av Allah i sura 33:21)*17.
För den med koranen och haditherna obekante ges här ett antal smakprov hämtade ur den islamska anti-semitismens urgamla källa;

"För all denna orättfärdighet hos dem, som äro judar, hava vi förbjudit dem goda ting, som varit dem tillåtna, och detta särskilt därför, att de utestänga så många från Guds väg. Och bedriva ocker, ehuru det förbjudits dem, och förtära andra människors ägodelar i fåfänglighet; ja, de otrogna bland dem hava vi berett ett plågsamt straff." (
sura 4:158-159)

"Vi meddelade ock Israels barn denna bestämmelse i skriften: Tvenne gånger skolen I sannerligen anstifta ofärd på jorden och förhäva eder i edert stora övermod." (sura 17:4)
"Efter detta vänden i eder bort, och om Guds ynnest och barmhärtighet mot eder ej varit, så haden I kommit bland de tillspillogivna. I kännen ju dem bland eder, som kränkte sabbaten och till vilka vi sade; Varden föraktade apor!"
(sura 2:60)

"Kill any Jews that fall into your power" said the Prophet: (Ibn Ishaq; s.369)

Återigen för att kunna bekämpa anti-semitismen idag räcker det inte med att jaga nazister man måste också ta det muslimska judehatet på allvar. Man måste också vara medveten om att det muslimska judehatet primärt inte utgår från staten Israels tillkomst och palestinafrågan, utan snarare bygger på mycket djupt rotade religösa föreställningar och predikament. Palestinakonflikten kan på sin höjd gjuta eld på lågorna, men endast då man vägrar att se skillnaden mellan staten Israel och judar generellt överallt annanstans boende, endast då.

Ett mycket populärt och flitigt använt citat ur koranen som ofta används för att elda upp massorna under fredagsbönen säger; “The prophet, prayer and peace be upon him, said: The time [of judgment] will not come until Muslims will fight the Jews and kill them; until the Jews hide behind rocks and trees, which will cry: O Muslim! There is a Jew hiding behind me, come on and kill him!” (Sahih Muslim book 41, no. 6985). För att verkligen få klart för sig hur pass vanligt förekommande denna religiösa retorik med anspelningar på koran och hadither verkligen är rekommenderas ett besök på
http://www.memri.org/antisemitism.html .

Så var vi åter tillbaka i diskussionen om förintelsedagen, och jag vill med det bestämdaste hävda att man bör fortsätta med sina minnesstunder och på annat sätt uppmärksamma dagen. Att backa utifrån de premisser Bo Nordin ger gynnar bara de växande anti-judiska krafterna, vilka gladeligen ser sammanblandningen judar-sionister-israeler-israel och som nogsamt lägger märke till små detaljer som den distansering och det avståndstagande från judar Nordin nyligen gjorde i samband med minnesgudstjänsten.

Det skall också här uppmärksammas att Storbrittaniens största muslimska paraplyorganisation, the Muslim Council of Britain" (MCB) även i år bojkottar minnesdagen*18, och att det tidigare också har gjorts försök att få den att även omfatta döda palestinier. Lokalt har man också på sina håll tagit intryck av MCB;s bojkott och ersatt minnesdagen för den judiska förintelsen med en mer allmänt hållen folkmordsdag. En sådan skulle säkerligen behövas, men jag tror att det skulle vara ett stort misstag att ändra på den nuvarande förintelsedagens primärt judiska karaktär, det skulle bara gynna anti-semiternas agenda.

Avslutningsvis undrar jag varför inte Expo som ju explicit i sin verksamhetsförklaring säger att organisationens främsta uppgifter är att "värna demokrati och yttrandefrihet mot rasitiska högerextrema, anti-semitiska och totalitära tendenser i samhället" helt negligerar detta problem. I mina ögon tappar de i alla fall en hel del av sin trovärdighet när de offrar en utsatt folkgrupp som judarna för den politiska korrekthetens skull. Om man gör det för att man värnar om den muslimska gruppen i Sverige tror jag att man gör ett gigantiskt misstag, problemet med islamsk anti-semitism kommer inte att försvinna bara för att man blundar för det, risken är då snarare att den tillåts växa i det fördolda.


*1
http://www.expressen.se/1.1439792
*2 http://www.jihadwatch.org/archives/024231.php
*3 http://www.mideastweb.org/hamas.htm
*4a http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_162658.svd
*4b http://www.expressen.se/debatt/1.734802
*5a http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=216889
*5b
http://www.skma.se/pdf/dfh_v2.pdf
*6 http://www.worldevangelicals.org/news/article.htm?id=2203 , http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=531751
*7
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2008%5C06%5C19%5Cstory_19-6-2008_pg7_6 http://in.reuters.com/article/domesticNews/idINL1856437520080618?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0&sp=true
*8
http://www.thisislondon.co.uk/news/article-23384657-details/We+do+use+books+that+call+Jews+'apes'+admits+head+of+Islamic+school/article.do , http://www.foxnews.com/story/0,2933,46610,00.html
*9 http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=742418
*10 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=278084
*11 http://jp.dk/indland/article1559198.ece
*12 http://www.people.co.uk/news/tm_headline=ex-soldier-guard-for-jew-pupils%26method=full%26objectid=21068448%26siteid=93463-name_page.html
*13 http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,24882659-601,00.html
*14 http://www.haaretz.com/hasen/spages/1051943.html
*15 http://www.jihadwatch.org/archives/024276.php
*16 Bat Ye´or. The Dhimmi. Jews and Christians under Islam. Farleigh Dickinson University Press.
*17 http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=33569
*18
http://www.spectator.co.uk/coffeehouse/3292011/the-muslim-council-of-britains-disgusting-decision-to-boycott-holocaust-memorial-day.thtml

M.J

Inga kommentarer: