2009-02-18

Mohamed Omars Islamskola

Islam och islamistövervakaren har här bjudit in Mohamed Omar, den muslimska tidskriften Minarets chefredaktör och jämte ständig ledamot av Svenska Islamiska Akademien till att hålla en föreläsning om islam, dess strategi och dess historiska uppgift.


In the name of ALLAH,most gracious,most merciful

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين


Godmorgon och mycket välkomna till min islamskola skall ni vara. Mitt namn är Mohamed Omar och jag är en av landets mest framstående eller ja hmm mest lovande poeter, i alla fall enligt mig själv och några andra till. I min islamskola skall ni nu era naiva stackare få lära er vad islam är, nothing more nothing less. Som textbok rekommenderar jag min egen essä kallad "radikal muslim".


"Islam är ett hot mot den sekulära hegemonin. Det är inte kristendomen" (s.3)


"Det sekulära etablissemanget försöker med alla medel försvaga och splittra islam. Med spelad omtanke döljer man sina sanna intentioner. ”Reformation” föreslås som ett sätt för muslimer att ta sig ur en förment ”stagnation”. Den västerländska skilsmässan mellan kyrka och stat framställs som ett framsteg som muslimer borde upprepa. Visst var det ett framsteg, ja för de sekulära, men för kristendomen var skilsmässan ett steg tillbaka. De vill nu att muslimer ska upprepa samma misstag så att vi går samma dystra öde till mötes som de kristna. Nej, vi har lärt oss av deras misstag och vi kommer därför aldrig att ge upp våra anspråk. Kyrkorna i väst är förödmjukade och går med sänkt huvud. Så icke islam" (s.4)


"Deklarationen (FNs om de mänskliga rättigheterna) skrevs och klubbades igenom av en liten grupp människor från ett begränsat antal länder. Ändå hävdas att de är universella. På vilka grunder? På inga grunder alls. Det finns inga som helst skäl att plädera för denna deklarations universella giltighet. De mänskliga rättigheterna såsom de föreligger i detta dokument har tillkommit genom en evolutionär process och kan därmed per definition inte vara eviga. Det som i sig själv är produkten av förändring kan inte samtidigt vara evigt. Det är filosofiskt omöjligt att hävda att detta dokument från 1948 är evigt, absolut och universellt." (s.4)


"I islam är de mänskliga rättigheterna och skyldigheterna givna av Gud. Människan är skapad till Guds avbild (sura) och till hans ställföreträdare (khalifa). Dessa rättigheter och skyldigheter har uttryckts i Koranen och i sunna och är både eviga och universella och i fullkomlig överensstämmelse med människans natur, behov, instinkter och samvete. Ingen kan lägga till eller ta bort någonting från dessa rättigheter och skyldigheter. Det vore att upphöja sig själv till Gud, shirk, vilket är den grövsta synd någon kan begå enligt islams lära." (s,4)


"De liberala och sekulära demokratierna i västvärlden har tappat tron på absoluta värden, ty några sådana kan inte hävdas utan Gud, och står oskyddat mot ett nytt totalitärt maktövertagande liknande Hitlers valframgång
i november 1932." (s.4)


"I de parlamentariska demokratierna kan folkets representanter stifta och upphäva lagar genom omröstningar. Det finns inga gränser för människornas makt att stifta och upphäva lagar" (s.4)


"Den islamiska synen på lag och rätt är raka motsatsen till den som numera råder i Västerlandet. Islam vidhåller nämligen att den gudomliga lagen står över samhället och inte vice versa". (s.7)


"Muslimer menar att Gud har uppenbarat sina lagar genom profeterna. Från Abraham, Noa och Moses till Jesus och Muhammed och många andra som vi inte känner till. Sharia är således den konkreta manifestationen av Guds vilja." (s.7)


"The Shari’ah or the Divine Law of Islam is central to the Islamic religion to the extent that one can define the Muslim as one who accepts the legitimacy of the Shari’ah even if he or she is not able to practice all of its teachings. The Shari’ah, according to authentic Islamic doctrines, is the concrete embodiment of the Will of
God for human society. God alone is ultimately the legislator, the Shari’, He who creates laws, and only His laws are ultimately binding and permanent in human life" citat Seyyed Hossein Nasr (s.7)


"Vidare kan man säga att en radikal muslim är en muslim som har modet att hävda att islam inte bara är lika
bra som de rådande ideologierna i Västvärlden, utan till och med bättre. Det är en muslim som inte är på defensiven, som inte har en offermentalitet och som inte är apologetisk. Det är en muslim som är tillräckligt fräck att tro att islam är en del av lösningen och inte en del problemet." (s.11)


"Men vi kan bygga ett nytt samhälle baserat på de eviga värden som finns bevarade i Koranen och sunna. När vi talar om en revolution menar vi egentligen en restauration av de eviga värden som legat till grund för både den islamiska, den kristet-västerländska och alla andra civilisationer, det vill säga den himmelska uppenbarelsen som kommit oss tilldel genom profeterna." (s.11)


"Undersökningarna i Who Speaks for Islam? visade att en klar majoritet i den muslimska världen vill att
lagstiftningen ska bygga på islamiska källor" (s.13)


"Kristendomen är på tillbakagång och de kristna kyrkorna saknar självförtroende och tro på framtiden. Det är bara muslimerna som är tillräckligt trosvissa för att axla denna profetiska uppgift att utifrån evighetens perspektiv kritisera det nuvarande samhället." (s,14)


"Med demokrati menar den islamistiska huvudfåran dock inte en styrelseform där suveräniteten ytterst vilar hos folket. För den indiske tänkaren Maududi som vi nämnde tidigare, vilar den islamiska staten på tre
grundprinciper: 1) All makt utgår från Gud, 2) Endast Gud har rätt att stifta lagar och 3) Den islamiska staten skall bygga på den uppenbarade lagen, dvs. sharia. Maududi talar istället om ”den gudomliga demokratiska styrelseformen” eller ”teodemokrati”. Denna teodemokrati innebär en representativ demokrati med val och parlament men med en kärna, ett fundament som inte är föremål för omröstningar, detta är sharia, i vilken Gud och människors rättigheter är bevarade." (s.17)


" Radikal är den som äger visshet, självsäkerhet och självförtroende sprungen ur insikten om att islam är överlägset alla andra system eftersom det till sin natur är gudomligt. Den radikale muslimen har inte internaliserat islamofobin och den sekulära hegemonins ”sunda förnuft”. Den radikala muslimen förändras inte av omgivningen, han förändrar, den radikale muslimen anpassar sig inte till andra, de anpassar sig till honom. Den radikala muslimen är en aktivist som tänker ut och genomför strategier för att åstadkomma
förändring i en islamisk riktning. Radikal är vidare den som uppreser sig mot kapitalets världsherravälde. Radikal är den som anser att ett en muslim inte bara ska ta emot, utan också ge, inte bara lära sig, utan lära ut. Radikal är den uppreser sig mot sionismen utan att frukta att bli stämplad som antisemit. En som anser att islam inte behöver söka sitt existensberättigande genom att framställa sin lära, sina idéer, sin teori, som förenlig med de människokonstruerade ideologier vilka för tillfället är på modet. Den radikale är inte rädd för att bli utstött, för att bli en outsider. Den radikale följer sitt samvete. Islamist är den som organiserar sig politiskt, i partier, i föreningar, och genom aktivism – strejker, demonstrationer, debatt och journalistik syftar till att förändra samhället i en islamisk riktning. Kulturkamp och politisk kamp går hand i hand. I den radikale islamisten förenas den radikales idéer, attityder och egenskaper med islamistens organiserade politiska
aktivism." (s.19)


"Metapolitik är att sprida idéer, attityder och värderingar i samhället, vilka på lång sikt syftar till att åstadkomma en djupare politisk förändring. Den metapolitiska verksamheten är således ett opinionsbildningsarbete som inte behöver vara knutet till ett visst politiskt parti eller program. Den är ett viktigt komplement till den reguljära politiska verksamheten men ersätter den inte. Eftersom den metapolitiska verksamheten äger rum utanför de politiska partierna, har den fördelen att verka mer
trovärdig och neutral; den är inte lika tydligt politisk och inte lika fokuserad på de politiska valen. En metapolitisk strategi ämnar sprida en långsiktigt verkande världsåskådning och kan sägas motsvara det islamiska begreppet jihad al-fikri, det vill säga ”intellektuell kamp”. (s.20)


"Han (Antonio Gramsci) menade att samhällsförändringar till stor del kommer till stånd genom kulturkamp, det vill säga att man skapar en alternativ intellektuell och kulturell sfär, som därefter steg för steg infiltrerar den officiella sfären genom att arbetarklassen (i vårt fall muslimerna), utbildar sig och skaffar sig positioner som journalister, konstnärer, akademiker, politiker." (s.20)


"Världen är idéernas slagfält och kulturen är den mest effektiva bäraren av idéer." (s.22)


"I Västvärlden där muslimerna är i minoritet är sannolikheten att inom en nära framtid etablera en islamisk stat ganska obetydlig, men kulturkampen viktig av flera andra skäl. Det handlar om att bygga allianser över religions- och partigränser med alla som är missnöjda med Pax Americana." (s.23)


"För att de europeiska muslimerna ska kunna underminera den nuvarande hegemonin behöver de på samma sätt bygga upp en egen klass av intellektuella, egna medier och ett nätverk av moskéer och andra centra där rekrytering och politisk inskolning kan ske." (s.24)


"Det som förenar muslimer överstiger vida det som skiljer dem åt. Den muslimska umman bör verka för att bli ett politiskt block vid sidan av Kina, Indien, EU, USA och Ryssland för att bättre kunna tillvarata muslimernas geopolitiska intressen." (s.24)


"Denna superstat eller federation av stater är alla islamistiska rörelsers mål även om de har olika åsikter om exakt hur den ska se ut. För Hizb ut-Tahrir är det ett globalt kalifat men för många andra är det en federation av delvis självständiga nationer med ett gemensamt parlament delvis motsvarande strukturen hos EU." (s.24)


"Att rädda den västerländska civilisationen är bara möjligt genom att restaurera den i enlighet med de eviga principer som i alla tider gett människan mål och mening, och den enda religion som är tillräckligt intakt för att klara uppgiften är islam." (s,29)


Allah Almighty knows best.


8 kommentarer:

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Se vad den store poeten svarar Pernilla Ouis.

"Jag vill inte svara på Pernillas frågor.
Jag skiter i hennes frågor.
(....)
Åsiktspolisen Pernilla kan dra åt skogen.
Jag skiter fullständigt i hennes frågor.
Jag vill inte ens läsa hennes inlägg.
Jag vill skriva om sådant som intresserar
mig, inte om sådant som intresserar Pernilla."

http://jihadimalmo.blogspot.com/

Anonym sa...

Hej Islamofoben

Du har en väldigt intressant blogg och den hamnade direkt bland mina favoriter.
En av de böckerna du har med på din blogg "While europe slept" är väldigt bra och jag läste
nyligen ut den. Eftersom jag inte hittade (kanske var för lat?) några kontakt uppgifter
som mail för dig tänkte jag fråga här om du kan rekommendera någon islamkritisk bok på svenska
kanske? Eller någon man hittar på biblioteket? Tack på förhand.

Xx sa...

Hej anonym! Alltid lik kul när någon tycker om ens blogg, tack för det.

Tyvärr är det dåligt ställt med islamkritiska böcker på svenska, riktigt dåligt, för jag känner inte till någon.

Matnyttigt men kanske ibland lite tråkigt är att gå direkt till islams heliga böcker, koranen och hadith-samlingarna av Bukhari och Islam (han hette så) och "Sirat Rasul Allah" Ibn Ishaq´s biografi över profeten Muhammed.

Islamkritiska böcker som jag tyckte var givande var Londonistan av Melanie Phillips, America Alone av Mark Steyn, Islam Unveiled av Robert Spencer.

En bra bok om islams imperialistiska och krigiska historia som verkligen rekomenderas är Islamic Imperialism av Efraim Karsh.

En bra bok om livsvilkoren för judar och kristna under islam sett ur ett större historiskt perspektiv är Bat Yeórs Dhimmi. Jews and Christians under islam.

Bernhard Lewis bok Islam and the West är inte på något sätt islamkritisk men är ändå mycket läsvärd som en introduktion till islam.

Hoppas någo av det jag har föreslagit faller i god jord.

MVH/M.J

Anonym sa...

Suck. Det är mycket värre än till och med vi upplysta kunde inbilla oss för bara något år sedan.

Anonym sa...

Suck. Det är mycket värre än till och med vi upplysta kunde inbilla oss för bara något år sedan.

Anonym sa...

Tack för tipsen M.J. Jag har redan läst igenom Sahih Bukhari,Sahih Muslim, Koranen och även Muhammeds biografi Sirat Rasul Allah, egentligen står det nog med sjukheter där för att man ska nöja sig, men det är alltid nyttigt att bilda sig mer. Robert Spencers böcker i helhet är otroligt bra!

Ärligt talat tror det är rädslan som gjort att det inte finns några svenska islamkritiska böcker, debatt miljön i Sverige ang. Islam är verkligen pinsam, kritiserar man Islam är man rasist och allt vad det är. Fortsätt med denna grymma bloggen och glöm aldrig att dölja din identitet så gott det går, vi får inte glömma vad som hände med Theo van gogh.

MVH / A

Wulfila sa...

Vi får vara tacksamma som kravlat oss ur vårt 1400-tal och - - att vår trostermin är över.
Många gick förlorade i underkastelse. Dom skall vi hämta tillbaks, och Därefter inte in i troendet igen.
Vi är ju aNDELSÄGARE MED ÄGARANSVAR och det finns mycket att göra (med Lagen som likare).
Wulfila .

Anonym sa...

Jag läser fd PLO terroristen Walid Shobats "Why we want to kill you"

Jag kan inget annat än rekomendera den å det starkaste.