2008-12-11

Den Islamska reformationen

Denna artikel är en bearbetning av den som ursprungligen publicerades i Newsmill i samband med jihadistattacken i Bombay, Indien för ett tag sedan. Då den förra raffsades ihop i all hast har jag velat lägga till och göra några mindre justeringar. Och så tycker jag förståss också att den även ska finnas på bloggen.


Den Islamska reformationen

Salafism, islamism och jihad
Inte bara i väst, utan i stora delar av världen gör sig denna "nya" sortens terrorism påmind, den som inte bara tar sin näring ur pågående konflikter och historiska oförätter, utan som först och främst finner legitimitet i guds egna eviga oavkortade ord (läs koranen), och i den siste profets liv (hadither och siran). Det som i mångas ögon upplevs som någonting "nytt" är i själva verket lika gammalt som islam självt, det är bara det att det mänskliga minnet är kort, och det därmed verkar som vi står inför någonting nytt. Offensiv jihadistisk aktivitet har förvisso plågat den avlägsna Indiska subkontinenten länge, Israel har fått känna på den sedan statens bildande, men främst har den under det senaste århundrandet gestaltat sig i dess defensiva form i den egna islamska delen av världen. Skillnaden är nu att den utifrån andra lite mer ekonomiskt gynnsamma förutsättningar, och den våg av islamsk väckelse som löper över stora delar av världen möjliggör även ett offensivt jihad.

Även om de Saudiska oljepengarna utgör någonting av den islamska reformationens primus motor ska man inte bortse från moskéernas och allmosans (zakat) roll i finansieringen av militärt våld. Enligt Mail Online ska det finnas misstankar om att dådet i Bombay kan ha finansierats med medel som insamlats i moskéer i Storbrittanien *1. På en av de största och mer inflytelserika islamska internetsighterna "IslamOnline" står följande att utläsa om spörsmålet zakat versus jihad; - "... it is undoubtedly a case of Jihad for the sake of Allah. It thus needs to be financed from the money of Zakah, the amount of which is to be decided based on the total sum of the charity, the requirements of Jihad as well as the degree of the need of other potential recipients of charity. This is all to be decided by reliable scholars, if they are to be found" (Yusuf Al-Qaradawi)*2. Qaradawi talar här om land som en gång varit muslimskt, men som upphört att vara det, inkluderar det länder som Spanien, Portugal, Grekland och stora delar av Balkan?

Det som ofta i västerländsk terminologi kallas för islamism, är egentligen ingenting annat än pånyttfödelse av islam som den en gång tedde sig i dar al-Islam innan tyngden av Europeisk 1800-tals imperialism deformerade den, och som den fortfarande uppfattas av ett stort antal av de islamskt lärde (ulema). Oavsett var och när denna salafistiska reformrörelse hade sin början utgår teologin/ideologin inte enbart från Saudi-Arabien som man kan förledas tro när man läser medias inlägg i islamdebatten. Wahabbism och Salafism är ingenting annat än en fåra inom ortodox sunniislam med förgreningar ända tillbaka till Imam Malik, grundaren av en av sunniislams fyra lagskolor. Salafismen har särskilt starka rötter i Egypten vilken kanske torde kunna förklaras av att inflytelserika intellektuella på sunniislams mest prominenta madrasa al-Azhar i Kairo vid 1800-talets mitt propagerade för en återgång till rötterna. I
dag har rörelsen sitt starkaste fotfäste förutom i Saudi-Arabien också många anhängare i Afghanistan och Pakistan samt en stadigt ökande skara proselyter mitt ibland oss i västvärlden.*3a&b.

I salafismen söker man sig likt kristendomens protestantism tillbaka till det ursprungliga i religionen, till det verkligt eller föreställt rena ursprungliga islam. Ett Islam där religionen inte bara är normgivande utan också laggivande genom den gudomliga sharian. "Since Islam is a comprehensive system of `Ibadah (worship) and Shari`ah (legislation), the acceptance of secularism means abandonment of Shari`ah, a denial of the Divine guidance and a rejection of Allah´s injunctions." (Yusuf al-Qaeadawi).*4

Ett återvändande till islam som det en gång var innebär ofrånkomligen ett återupplivande av islamska begrepp som dar al-islam (fredens hus) och dar al-harb (krigets hus), en världsbild som delar in världen i å ena sidan de som lyder under islamsk lag och där underkastelse det vill säga fred med gud råder, och den delen av världen som inte lever i underkastelse under den islamska sharian och där följaktligen inte heller någon fred kan råda, varken med gud eller hans trogna. "It has been determined by Islamic law that the blood and property of people of Dar Al-Harb [the Domain of Disbelief where the battle for the domination of Islam should be waged] is not protected." (Yusuf al-Qaradawi)*5. Och med den världsbilden och människosynen kommer också som en integrerad del militärt offensivt jihad som det föreskrivs av sharian. "Since lawful warfare is essentially jihad and since its aim is that the religion is Gods´s entirely and God´s word is uppermost, therefore according to all Muslims, those who stand in the way of this aim must be fought…" (Ibn Taymiyyah, jurist av Hanbaliskolan).

Förra året rapporterades i engelsk press att den salafistiska grupp som går under namnet Deobandis nu behärskar upp emot hälften av Storbrittaniens alla moskéer och islamska centra. En av dess mest respekterade lärda Muhammad Taqi Usmani menar att muslimer skall leva fredligt i länder som Storbrittanien, där de har frihet att praktisera islam, men bara fram tills den dag man är tillräckligt stark för att lansera jihad i syfte att skapa en världsomspännande islamsk överhöghet*6. Allt i enlighet med koranens
sura 9:29 "Striden mot dem, som ej tro på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, dem, som fått skriften, nämligen, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig!".

Om man i ett tidigt skede hade tagit Hitler på allvar, det vill säga tagit honom på hans ord om hans avsikter hade kanske inte judeutrotningen och det tredje rikets brott inte inträffat. På samma sätt hävdar jag måste vi lyssna på vad salafisterna och islamisterna faktiskt säger och vilka heliga textsekvenser de gärna citerar, även denna gång är de kanske mer uppriktiga än vad många av oss vill tro.

Vad islam heliga skrifter faktiskt säger är viktigt och kan inte bortses från av en rad skäl, 1) islams universella mission, 2) våldsuppmaningar gentemot icke-muslimer parat med texternas preskriptiva karaktär, 3) Salafismens och islamismens kraftiga tillväxt och spridning framförallt i västvärlden, 4) Uttalanden från det salafistiska och islamistiska ledarskiktet om det rättrådiga och gud behagliga i jihad mot de otrogna, 5) att sharians påbud om offensivt jihad som en kommunal skyldighet först kom att negligeras efter att islam var i underläge.

Att många muslimer inte delar dessa åsikter och ännu mindre drömmer om att få leva ut dem behövs egentligen inte sägas, det är en självklarhet, men vad visar det egentligen och vilken betydelse har det. Historien har många gånger tidigare visat att en bestämd och disciplinerad minoritet med våld och hot om våld många gånger kan övertrumfa den tysta och fredliga majoriteten. Det islamistiska eller Salafistiska myntet har dock två sidor, och det finns meningsskiljaktigheter även bland anhängarna om vilken strategi, den revolutionära eller reformistiska, som bäst lämpar sig för att uppnå målet, upprättandet av den islamska staten, avskaffandet av människans lag ersättandes den med guds lag, sharian. I det långa loppet är det inte de militanta jihadisterna som utgör det främsta hotet mot demokratin, det är deras bröder i tron som genom de instrument demokratin erbjuder arbetar för en successiv anpassning av våra samhällen så att de i allt högre grad möjliggör ett liv i islam anpassat efter sharians alla krav. Det är den strategi muslimska brödraskapet, en av de mest inflytelserika muslimska organisationerna i väst har anammat, att gå långsamt fram, bygga upp ett parallellt samhälle, utnyttja demokratin, jobba politiskt, skapa allianser utanför den muslimska gemenskapen, infiltrera och utnyttja de befintliga strukturerna för att steg för steg föra samhället närmare målet, en total islamisering av samhället och upprättandet av en islamsk stat byggd på sharia*7.

Undersökningar i såväl Storbritannien och Nederländerna visar på den genomslagskraft dessa värderingar har inom det muslimska samfundet. Hela 40% av Nederländernas unga marockaner tar avstånd från demokratin*8, medans
30% (40% i åldern 16-24 år) av Storbrittaniens muslimer hellre vill leva under sharialagar än under landets världsliga lagar. Väldiga 78% av landets muslimer anser att de som lät publicera de danska karikatyrerna på profeten Muhammed skulle ställas inför rätta, 68% anser att de som förolämpar islam skall ställas inför rätta och 62% håller inte med om att yttrandefrihet skall tillåtas om den förolämpar eller sårar religiösa grupper *9. Av landets unga muslimer (16-24 år) anser hela 36% (16-24 år) att de som lämnar islam skall straffas med döden*10. Så svag ställning har demokratin och de med den förknippade friheterna i den snabbt växande muslimska befolkningsgruppen, att siffrorna är alarmerande torde väl få bestrida. Och än värre torde det vara att hela 23% av Storbrittaniens muslimer anser att 7/7 attacken mot Londons tunnelbana var befogad och att 70% av dem vägrar att ta avstånd från självmordsbombare. Hela 47% av de tillfrågade ansåg att det var fel att tiga om man kände till planerna på en terrorattack !!!*9 En undersökning företagen på olika universitet och högskolor i Storbritannien visar också att 1 av 3 av de muslimska studenterna ansåg att det är O.K att döda för religionen (läs islam). *11

I den islamska väckelsen som har fått stort genomslag även i väst, finns en tickande bomb som parat med den demografiska utvecklingen och politisk korrektheten hotar att destabilisera och långsamt döda demokratin med de hävdvunna friheterna. Vi riskerar att få se ytterligare fragmentering av våra samhällen och återkommande propåer om ”omförhandlingar” av de för demokratin så grundläggande friheterna så att de bättre anpassas till de ”det nya Sverige” (läs islam). Vi riskerar med referens till Aldebe *12, att som i Storbritannien och i många andra länder att få se ett parallell rättväsende växa fram med religiösa shariadomstolar, som initialt endast säger sig ägna sig åt familjelagstiftning men som snabbt riskerar att spränga dessa gränser *13. Från Storbrittanien finns nu exempel på att även hustrumisshandel tas upp av dessa domstolar, till och med blodspengar (SIC!) ska ha betalats ut i samband med förhandlingar efter ett mordförsök *12. Detta är hotbilden som jag ser den, och hotet mot våra samhällen härifrån är oändligt mycket större än den någonsin kommer att vara ifrån nazismen, en marginell grupp vars brott finns i färskt minne, och till skillnad från islam inte skyddad av vår religionsfrihet.

På samma sätt som man om upplyser om nazismens och kommunismens brott mot mänskligheten anser jag att islam och då i synnerhet dess islamistiska och salafistiska avläggare, med sina reaktionära, totalitära och universella ambitioner också måste belysas och diskuteras.

M.J


1) http://www.dailymail.co.uk/news/article-1090565/Mumbai-terrorists-funded-cash-raised-UK-mosques.html?ITO=1490
2) http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1119503543548&pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar%2FFatwaE%2FFatwaEAskTheScholar
3a) http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article2402973.ece
3b)
http://www.militantislammonitor.org/article/id/3499
4) http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503545396
5) http://www.mideastweb.org/Middle-East-Encyclopedia/dar-al-harb.htm
6) http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article2409833.ece
7a) http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID=67736123-6864-4205-B51E-BCBDEF45FCDE
7b)
http://www.frontpagemag.com/articles/Read.aspx?GUID=61829F93-7A81-4654-A2E8-F0A5E6DD3DC4 7c) http://www.pipelinenews.org/images/GX3-85.pdf6)
8) Bruce Bawer. “While Europe Slept. How Radical Islam is Destroying the West from Within”. Broadway Books. 2006. s.251) och
http://jihadwatch.org/archives/011836.php
9) http://www.imaginate.uk.com/MCC01_SURVEY/Site%20Download.pdf
10) http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1540895/Young,-British-Muslims-'getting-more-radical'.html 11) http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article4407115.ece
12) http://www.sr.se/Diverse/AppData/Isidor/files/83/2113.pdf
13) http://www.dailymail.co.uk/news/article-1055764/Islamic-sharia-courts-Britain-legally-binding.html
14) http://www.dailymail.co.uk/news/article-513020/The-British-sharia-crime-court-cafe-knifemen-walk-free.html

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Det som i mångas ögon upplevs som någonting "nytt" är i själva verket lika gammalt som islam självt, det är bara det att det mänskliga minnet är kort, och det därmed verkar som vi står inför någonting nytt"

jag vill lägga till att det framstås som nytt eftersom de nu knackar på våra dörrar och vill komma in, vissa har redan gjort det.

Anonym sa...

.
absurd thought -
God of the Universe says
don't criticize religions

just use Christian words
substitute for Islam's words

.
A good Dutchman translated this for me:

De Koran moet niet verboden worden. Mein Kampf is niet een 'heilige boek', maar het mag niet worden verboden, maar je moet kunnen bekritiseren de idioten die mee eens.

Zoals u wellicht vermoedt, Geert Wilders is GEEN racist. Hij is gewoon tegen de out-of-control immigratie en tegen immigranten die niet assimileren, en degenen die beat Gays en verkrachting niet-islamitische vrouwen niet worden afgedekt.
Hij is ook zeer sterk tegen degenen die doden van hun eigen dochters en zusters voor hun 'familie eer'.
.
hier is een absurde gedachte --
Supreme uw God weet
Christus was een pedofiel

en een verkrachten terroristische
het omzetten van slaven door het zwaard
.
Moslims zijn niet een 'ras' toch, ze zijn aanhangers van een religie / ideologie en de Sharia wet.
De meeste moslims zijn zelfs niet-Arabieren, die in de weg, is ook niet een 'Race'.

Die hun plicht is volgens de Koran, het verspreiden van de sharia-wetgeving over de hele aarde. Het kan nemen 100-200 jaar, als ze slagen.

Is dat de aard van de wereld je wilt voor je grote-Grand kinderen groot-Grand kinderen? Een Taliban Planet? Ik wed niet.
Moslims zijn de grootste slachtoffers van de islam. Wilders is niet tegen moslims, hij is tegen het islamitisch fundamentalisme.

Lees de Koran, maar wees voorzichtig, want de Islamists verbiedt niet-moslims uit lezen.

Ik vraag me af waarom.

Deze is groot, dit is REAL BIG! Spread the word op de wereld iedereen! De EU Mandarijnen de lijn! Als dit gaat naar de rechter, hoe veel meer van het publiek zal zich bewust worden van deze tirannie?

Alle echte vrijheid begint met de vrijheid van meningsuiting. Als er geen vrijheid van meningsuiting, dan kan er geen echte vrijheid.

De christenen en joden niet oproerbeheersing wanneer iemand maakt plezier van Christus of joden. Mensen moeten leren te beschaafd, en ter verantwoording te roepen wanneer zij niet. Moslims opgenomen.

Geert Wilders is een held verspreiding van de pijnlijke waarheid. Hij moet beschermd worden!
.
hier is een absurde gedachte --
Supreme uw God zegt
Christenen zijn een ras

liefhebbers van het joodse ras
en de vreedzame boeddhistische race

.
absurde gedachte --
God van het heelal wil
Islam voor iedereen

aan roemrijke leven
slavernij en dienstbaarheid

.
absurde gedachte --
God van het heelal zegt
outlaw Zelfverdediging

bloot gewelddadige misdrijven
wordt geacht haatdragende

.
absurde gedachte --
God van het heelal zegt
beslissen om uw ras

gewoon veranderen religies
uw godsdienst is uw ras
.
USpace
.
Alle echte vrijheid begint met de vrijheid van meningsuiting. Zonder vrijheid van meningsuiting kan er geen echte vrijheid.
.
Filosofie van Liberty Cartoon
.
Help Halt Terrorisme Vandaag!!!
.
:)
.