2008-11-10

Halal-tv del 2

Så var det dags för det andra avsnittet av Halal-tv där temat för dagen var jämställdhet mellan könen. Dagens avsnitt var om möjligt ännu svagare, ointressantare och mer meningslöst än förra veckans om klass. Vad programmet verkar vilja visa och som också Cherin har sagt är att kvinnor i slöja faktiskt är individer och att de kan ha olika åsikter om saker och ting precis som alla oss andra, vilket väl ingen egentligen har betvivlat. Även anhängare av andra totalitära system såsom nazister och kommunister är/var individer med egna tankar och åsikter om det mesta, även om klass och jämställdhetsfrågor. Det viktiga är dock att varje totalitärt politiskt eller religiöst system (islam) innehåller en knippe trossatser och dogmer vilka tillsammans utgör den ideologiska grund de betraktar omvärlden utifrån och som varit vägledande i de revolutionära samhällsomdaningar de initierat, oavsett vad vissa sympatiserande individer tyckte och tänkte annorlunda i dessa frågor.

Att Cherin tycker att män och kvinnor skall vara jämlika spelar ingen som helst roll i den stat byggd på sharia´n som denna kvinna med största sannolikhet eftertraktar, där väger guds ord tyngst, och det borde hon veta.

Vad jag främst reagerade mot var att Cherin (oemotsagd givetvis) gavs tillfälle att sprida felaktig information om kvinnans ställning inom islam. Så här sa hon; - "Inom islam så görs ingen skillnad mellan värdet på kvinnor och män" , vilket med tanke på att hon förefaller vara en någorlunda beläst kvinna måste klassas som ett direkt lögnaktigt påstående. Att rada upp allt som talar emot hennes påstående är ett digert jobb, inte för att det skulle vara svårt att finna argument mot henne, utan tvärtom därför att det finns för mycket material som talar mot hennes påstående. I islams heliga skrifter i såväl koranen som haditherna finns rikligt med textavsnitt som tillsammans ger en tydlig bild av kvinnans underordnade ställning, vilka i sin tur ligger till grund för sharians alla statuter om kvinnans ställning i förhållande till mannen.

Jag ger några citat; -"Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar, som de hava; därför skola ock de rättskaffens kvinnorna vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud vaktar dem. Och vad dem beträffar, av vilka I frukten uppstudsighet, så varnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem, men om de då lyda eder, så söken ej sak med dem! Gud är förvisso hög och stor." (sura 4:38) i engelskspråkig översättning (sura 4:34).

"Edra hustrur är en åker för eder; besök alltså eder åker efter behag, men uträtten ock något gott för er räkning! Frukten Gud och veten, att I skolen möta honom! Och förkunna de rättrogna ett hugnesamt budskap! beträd därför er åker, när och som ni önskar - men sörj först för era själar." (sura 2:223) i engelskspråkig översättning (sura 2:223).

"Gud ålägger eder rörande edra barn: En manlig arvtagare bekomme lika mycket som två kvinnor, ...." (sura 4:12).

"The Prophet said, "Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said, "Yes." He said, "This is because of the deficiency of a woman's mind." (Sahih Bukhari 48:826).

"...when a man calls his wife to his bed, and she does not respond, the One Who is in the heaven is displeased with her until he (her husband) is pleased with her." (Sahih Muslim 8:3367).

I shariamanualen ´Umdat al-Salik´ kan man läsa följande om kvinnans äktenskapliga skyldigheter och mannens rättigheter.

CONJUGAL RIGHTS THE WIFE´S MARITAL OBLIGATIONS
"m5.1 It is obligatory for a woman to let her husband have sex with her immediately when:
(a) he ask her;
(b) at home (O:home meaning the place in which he is currently staying, even if being lent to him or rented);
(c) and she can physically endure it" (Úmdat al-salik/Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic sacred Law. Amana Publications. 1994. s.525). Jämlikt Cherin?

THE HUSBAND´S RIGHTS
m5.4 "A husband possesses full right to enjoy his wife´s person (A: from the top of her head to the bottoms of her feet, though anal intercourse (dis.p75.20) is absolutely unlawful) in what does not physically harm her. He is entitled to take her with him on travels.". Jämlikt Cherin?

PERMITTING THE WIFE TO LEAVE THE HOUSE
m10.3 "(A. A husband may permit his wife to leave the house for a lesson in sacred Law, for invocation of Allah (dhikr), to see her female friends, or to go any place in town. A woman may not leave the city without her husband or a member of her unmarriageble kin (def:m6.2) accompanying her, unless the journey is obligatory, like the hajj. It is unlawful for her to travel otherwise, and unlawful for her husband to allow her to."

10.4 The husband may forbid his wife to leave the home (O:because of the hadith related by Bayhaqi that the Prophet (Allah bless him and give him peave) said,"It is not permissable for a woman who believes in Allah and the Last Day to allow someone into her husband´s house if he is opposed, or to go out if he is averse"). Cherin får allt hoppas på att hon har en generös och tillåtande man om hon vill utöva sitt yrke i en stat bygd på sharia´n.

DEALING WITH A REBELLIOUS WIFE
m.10.12 "When a husband notices signs of rebelliousness in his wife (nushuz, dis; p42) .... If she commits rebelliousness, he keeps from sleeping (O: and having sex with her) with her without words, and may hit her, but not in a way that injures her, ..." Jämlikt Cherin?

CHILD CARE AND CUSTODY
m13.4 "A woman has no right to custody (A: of her child in her previous marriage) when she remarries (O. because married life will occupy her with fulfilling the rights of her husband and prevent her from tending the child, ..." Jämlikt Cherin?

INDEMNITY (DIYA)
o4.9"... The indemnity for the death or injury of a woman is half of that paid for a man. ...". 1/2 = 1 eller hur Cherin!

En muslimsk man kan som de flesta redan vet ta sig fyra fruar om han anser sig ha råd med det. Kan kvinnan äkta fyra män Cherin?

Mannen kan också vid sidan av sina fyra fruar ingå/köpa tillfälliga äktenskap Muta/Misyar (med prostituerade) för att slippa synda. Har kvinnan också denna rättighet Cherin?

En muslimska man kan (förvisso mot inrådan) även gifta sig med dygdiga judinnor och kristna kvinnor, är muslimska kvinnor tillåtna att göra det enligt islam Cherin? Nej säger Ulema (de religiöst lärde)! Som muslimsk kvinna bör man inte bli kär i en hundhedning eller annan ickemuslim då religionen bara tillåter männen att gifta sig utanför religionen, och då endast med en kvinna av bokens folk. Varför det är så förklarar muftin Muzammil H. Siddiqi för oss ickemuslimer på följande vältaliga men mindre smickrande vis; -"A Muslim woman should know that Allah has really honored her and made it easy for her by not allowing her to marry a non-Muslim man". "According to the Qur'an, the husband is the head of the household and his wife should obey him. Allah does not put the Muslim woman in a position that a non-Muslim becomes her head in her own private life. Allah has spared her to suffer from being under the authority of a non-Muslim husband.".

Visar något av det jag har anfört ovan på att islam inte gör någon skillnad mellan män och kvinnors värde? Kan inte tänka mig det, men det är ju så klart att allt är öppet för tolkning, eller? För de muslimska kvinnornas skull och alla oss andra som anser att Svea Rikes lag skall gälla alla, utan undantag, skriv på uppropet mot sharia. Och när ni ändå är igång skriv också på petitionen "Halal-tv skall stoppas!" , och visa ert missnöje.

M.J

12 kommentarer:

From Sweden with Grief sa...

http://www.petitiononline.com/123zxc/petition.html
Exmuslimer i Sverige har startat ett upprop kallat Halaltv ska stoppas!
Jag skrev under och har bloggat om det. Nu måste vi sätta ner foten mot sharia i Sverige och islamiseringen som går med en väldigt fart!

Xx sa...

Hej och tack för tipset Ultra V, skall titta på det!

M.J

Anonym sa...

Vet inte vad jag ska tycka om din blogg. Jag har också en blogg där ja skriver en hel del om religion ur ateistisk perspektiv.

Men sanningen är att kristendomen inte är bättre än Islam. Däremot är skillnaden att troende kristna är uppfostrade i demokratiska utvecklade länder medan muslimer oftast har sin påverkan från diktaturer och fattigdom. Detta påverkar såklart hur texter tolkas och vilka regler ur de heliga böcker man väljer att följa. Däremot är INTE bibeln som sådan bättre än koranen. Samma skit.

Xx sa...

David.

Alla religioner är inte lika, inte ens alla monoteistiska religioner är lika, de är alla en produkt av sin tid och de kulturella miljöer de är sprungna ur. De är bärarare av olika budskap och olika moraliska förhållningssätt och koder, och det gäller även de tre Abrahamitiska religionerna. Förvisso har de mycket gemensamt, ursprunget i Abraham, samma geografiska tillkomstområde, sin monoteism och misogeny. I övrigt är skillnaden mellan kristendom och islam milsvida.

Det kanske viktigaste består i att medan kristendomen endast är normgivande, så är islam inte bara givare av den goda moralen utan också av lagen. Något som givetvis får vida implikationer när det kommer till den heta frågan om islam verkligen är kompatibelt med det västerländska sekulära demokratin. Jag brukar här använda mig av Yusuf al-Qaradawis egna alldeles utmärkta beskrivning av frågan;

-"Secularism may be accepted in a Christian society but it can never enjoy a general acceptance in an Islamic society. The New Testament itself divides life into two parts: one for God, or religion, the other for Caesar, or the state: "Render unto Caesar things which belong to Caesar, and render unto God things which belong to God" (Matthew 22:21). As such, a Christian could accept secularism without any qualms of conscience." och "For Muslim societies, the acceptance of secularism means something totally different. Since Islam is a comprehensive system of `Ibadah (worship) and Shari`ah (legislation), the acceptance of secularism means abandonment of Shari`ah, a denial of the Divine guidance and a rejection of Allah´sinjunctions."

Och så till de två religionernas förebilder för mänskligt beteende. Medan Jesus predikade sitt kärlekbudskap och tolerans och levde en enkel mans liv, predikade Muhammed intolerans och förordade icke-troendes omvändning under svärdet, eller som i judarnas och de kristnas fall underkastelse och förödmjukelse, och ett liv på nåder med kraftigt reducerade rättigheter i den islamska staten.

Viktigt är också att förhållningsättet gentemot de icke-troende är markant annorlunda inom islam och kristendomen, människovärdet inom islam är i såväl teori som praktik relaterat till människans religiösa tillhörighet, det är den inte inom kristendomen. Inte återfinns heller islams helt oacceptabla syn på apostater/avfällingar inom kristendomen. Apostasi= döden i den islamska staten.

Betydelsefull har också de båda religionernas huvudmän, Jesus och Muhammeds,liv och leverna varit, då allt de sagt och gjort har blivit normerande för vad som är gott och ont. Då båda religionerna ser dessa två män som sina ”role-models” blir också den frommes uppfattning om vad som är gott och ont olika, då Muhammed gifte sig med en 6-åring och lägrade henne vid 9 ger detta budskapet att det är legalt, då Muhammed hade fler fruar sanktioneras polygami, då Muhammed agerar stråtrövare anses det vara O.K om offren är icke-muslimer och handlingen gynnar islam, då Muhammed blir statsman och bedriver ett offensivt anfallskrig för att sprida islam ger detta legitimitet åt krig i guds namn, då Muhammed sänder ut ”hitmen” för att ta livet av misshagliga poeter ger även det signaler om vad som är tillbörligt, då Muhammed med egna händer eller genom sina krigares försorg låter förslava fruar och barn till de män de dödat i jihad ger även detta legitimitet till ett dylikt beteende. Allt det här finns i koranen, hadither och i siran, en del presenterade som Allahs ord till Muhammed och annat som det av gud inspirerade handlingarna som Muhammed utförde och det han någon gång sa.

Om man bortser från att kristendomen nästan över allt är på tillbakagång, och islam är den religion som faktiskt växer mest och som nu allt mer håller att hitta tillbaka till sina rötter genom den salafistiska väckelserörelsen som sveper över världen, om man bortser från allt detta så finns orsaken till varför islam är långt farligare än vad kristendomen någonsin skulle kunna bli i detta faktum att islam på ett helt annat sätt är allomfattande och bärare av en helt annan moral.

Båda religionerna är förvisso universella i den meningen att de strävar efter att omfatta hela mänskligheten. Skillnaden är dock det att islam tillåter krig/jihad (legitimerat genom sharian) gentemot icke-muslimer i detta syfte, och att man faktiskt nöjer sig med judars och kristnas underkastelse i den islamska staten. De kristna vill genom mission frälsa och ge alla människor en gåva, det vill säga tron på jesus kristus, medan muslimerna faktiskt nöjer sig med judarnas och de kristnas underkastelse och sharian, den gudomliga lagens implementering ”worldwide”. Det är deras gåva till mänskligheten som de ser det.

Jag ser ingen mening med att säga att alla religioner är samma skit, det bygger enligt mittsätt att se det på en bristfällig kunskapsbas och analys. Att påstå som en del gör att kristendomen skulle utgöra en fara för våra samhällen på samma sätt som islam är att ta bort fokus från det verkliga problemet, islam. Det är att släta över och ursäkta och gynnar definitivt inte demokratin och det fria samhället.

Faran med den kristna kyrkan som jag ser det är att de är naiva och blåögda då de i våra samhällen promoverar islams ställning och ger dem stöd. De hoppas på att den ökade religiositeten islam för in i våra samhällen skall smitta av sig och även gynna dem, men jag tror att de misstar sig grovt, och detta kommer de en dag att sent få ångra.

m.j

Anonym sa...

Islam är inte den som växer snabbast. Det är ATEISM som växer snabbast. Nu räknar jag inte med de som föds in i religionerna, vilka är de största andelarna.

Jag både håller med och inte håller med. Islam och kristendom har skillnader. Men jag vidhåller fortfarande att de största skillnaderna ligger i vilka som tolkar texterna och inte texterna som sådana.

Hur många kristna stenar de som jobbar på sabbaten? Hur många kristna är för slaveri? Hur många kristna tycker man ska ta otrogna till torget för att dömas av äldre män?

Inte många va? Trots att allt detta står i bibiln.

Anonym sa...

Ska också tillägga att jag inte känner en enda muslim som vill ta över jorden eller göra alla till muslimer. Känner heller inte en enda muslim som tycker det är haram (synd) att sluta vara muslim.

Detta trots att jag ingår i en muslimk släkt. Och nej, är inte muslim eller troende.

Detta är för mig bevis för att det väsentliga är tolkarna, inte texterna.

Att kristendomen är som den är idag är för att den TVINGATS anpassa sig till sekulära samhällen. Detta krav har inte legat på Islam, iallafall inte sålänge. Därav skillnaderna i hur man tolkar texter som jag ser det.

Xx sa...

Hej igen David!

Egentligen är det lite märkligt att jag som agnostiker och forn hednaromantiker skall argumentera för att alla religioner inte är samma skit. I det här fallet kristendomen i jämförelse med islam. Men jag roas av det, så till min replik på dina kommentarer.

Då ateism inte är någon religion räknande jag givetvis med det. Håller vis oss strikt till religion så är islam odiskutabelt den snabbast växande religionen i världen. Och då talar vi inte nödvändigtvis om troende, utan om människor som föds in i religionen. Att uppskatta de troendes antal är ju av förståliga skäl mycket svårare.

Förvisso kan en text tolkas på olika sätt, men håll med om att det ändå textens karaktär har en stor betydelse. Förhållandet mellan teori-lära och praktiskt utövande kan inte nedvärderas eller bortses från. Om det finns textavsnitt som talar för krig mot de icke-troende (bara för att ta ett exempel) så är chansen större att religionen även i praktiken präglas av detta än en religionen vars texter talar om ödmjukhet och kärlek. Vad jag vill säga med det är att chansen att den förstnämnda religionen skall bli krigisk är större om de heliga skrifterna föreskriver det än om de inte gör det. Inget märkvärdigt egentligen.

När du säger att även bibeln talar om stening, slaveri och dömas av de äldste, så glömmer du att dessa textavsnitt främst återfinns i gamla testamentet, den del i bibeln som är ett arv av judendomen. Kristendomens kärna återfins i nya testamentet.

En avgörande skillnad ligger dessutom i att koranen sägs vara rena guds ord, ingenting annat, och att de är definitiva och därmed eviga. De är dessutom preskriptiva till skillnad mot stora delar av gamla testamentet vilket i hög grad är krönikor som berättar om gångna tider. Nya testamentet har däremot parallellt med berättelserna om vad som har timat en preskriptiv ådra i sig genom jesus handlingar och ord. Dock har dessa berättelser inte allas samma dignitet av samma direkta gudomliga ursprung som koranen har. Dessa skillnader är också avgörande för hur skrifterna uppfattas och tolkas och ger dem framför allt en väldigt olikartad dignitet.

Till skillnad mot islam har aldrig stening förordats, det har skildrats i krönikeform i gamla testamentet och det har tagits avstånd ifrån; "Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne," (Joh 8:7-8)i nya testamentet. Slaveri har heller aldrig förespråkats och jesus ägde till skillnad mot Muhammed aldrig några slavar, ännu mindre förslavade han människor genom offensiv krigföring. Och brukat att dömas av äldre män förekom inte vid den tid som skildras i nya testamentet, det vill säga tiden under kejsar Augustus. I Judéen och Samarien lät man judarna skipa sin egen rättvisa enligt judisk lag, dock med förbehållet att när man ville döma någon till döden var man tvungen att föra saken vidare till den romerska ståthållaren på platsen. Så med andra ord är det inte allls så konstigt att de kristna inte stenar äktenskapsbrytare och förespråkar slaveri.


Och sen tillbaka till det med tolkningar, om man bortser från mina tidigare anmärkningar om tolkninh och skrifternas natur, så visst kan man tolka en text på många olika sätt om den inte är allt för explicit. Problemen är dock flera 1). de islamskt rättslärde, ulema, har tolkningsföreträde och de utbildas alla på mer eller mindre konservativa institutioner som Al-Azhar i Kairo eller någon annan religiös madrasa. 2) Sunnan, det faktum att ortodox sunniislam bygger på den traditionella och sedan länge hävdvunna tolkningen/tolkningarna inom islam, det vill säga de fyra juridiska rättsskolorna Malik, Hanifa, Shafi och Hanbal. 3)Islams djupt rotade Bidakoncept, vilket mer eller mindre innebär ett förbud mot innovation i religionen.4)att det som räknas som Apostasi (det värsta brottet inom islam)att förneka någon vers i koranen eller den tolkning som framkommit genom ijima, de lärdas konsensus. Det finns med andra ord redan från början inom islam ett slags försäkring mot annat än små och mycket marginella förändringar i trossystemet.

Att du inte känner en enda muslim som vill göra alla andra till muslimer beror med största sannolikhet på att du omger dig av relativt oreligiösa muslimer eller kanske rent utav muslimer som har ganska grunda kunskaper om sin egen religion, förutom allt detta med hajj, salat, zakat och Ramadan. För ulema och många andra muslimska ideologer vore det att förneka gud att inte sträva efter att uppfylla guds önskningar och sätta hans lag över alla andra.
Märk väl de som med modernt språkbruk i väst kallas för islamister vill inte nödvändigvis göra alla till muslimer vad som däremot är viktigt för dem är att etablera guds överhöghet över hela världen så att den genom sharian lyder under guds lag. Det finns enligt islamsk lag plats för kristna som judar i det islamska shariastyrda samhället, en plats som dhimmis med starkt begränsade rättigheter.

Det du säger om att islam inte har behövt anpassa sig till sekulära samhällen och att religionen därför ser ut som den gör kan jag inte riktigt hålla med dig om. Merparten av de regimer vi ser i många islamska länder idag är just icke-religiösa och sekulära och implementerar inte sharian i sin helhet. De tvärtom motarbetar sådana strävanden (se muslimska brödrarskapets situation i Egypten och den förra militärkuppen i Algeriet)och det är just denna gudlöshet i de egna samhällena salafisterna riktar in sig på.

MVH/M.J

p.s Jag tycker att det är skönt att se att inte alla muslimer är religiösa,(förvisso bekant sedan innan men ändå)även om en stor andel förefaller att vara det.

Anonym sa...

Kul att du skriver längre texter där du utvecklar.

Att beskydda kristendomen med hänvisning att nästan allt dåligt står i GT men inte i NT är att göra det enkelt för sig. Det finns stycken i NT där Jesus talar om att orden från GT är eviga. Således gäller väl dom nu med? Håller man inte med om det vrider man på orden och omtolkar. Precis det jag menar är det som är av betydelse. Tolkningarna och inte texterna.

Visst är det skillnader på Islam och Kristendomen. Men det är gradskillnader, båda hamnar ändå bakom linjen absolut skit.

Och du behöver inte leta länge för att se idioter inom kristendomen. Ted Haggart, Jerry Farewall är två namn. En biskop i church of england sa härom året att översvämninganrna i norra england berodde på homosexuella. Är detta inte idioti?

Det som gör är att man tar muslimers olika idioter som uttryck för HELA religionen, medan kristnas enskilda idioter ses som ENSKILT uttryck av religionen.

Jag försvarar inte Islam, absolut inte. Men jag vägrar sitta här och säga att kristendomen är något bra. Så lågt sjunker jag bara inte.

Och dina siffror om att 81% av muslimer ser sig först som muslimer säger ingenting annat än att religionen förblindar. FÖr ja lovar dig, ställa samma fråga till judar så svarar 99% att de ser sig som judar först, israeler som tvåa oavsett var dom bor, och sen sin nationalitet.

Att ha en hel blogg bara för Islam känns som en del av ett hat, ett störra projekt, där man utmålat Islam till världens satan. Jag tror inte på det där, även om jag vet många idioter inom islam såklart. Men jag vet också att judendomen och kristendomen idag står för de flesta krigen, oavsett hur man ser på saken. Sen kan dessa försvarar som nödvändiga krig, men det är ändå krig som de startat.

Xx sa...

Hej igen David du är enträgen och förmås tydligen rubbas av min argumentation,så jag skall vara kortare denna gång.

Var exakt i bibeln hittar du jesus sägandes att gamla testamentet är evigt? Är bara nyfiken och vill gärna se kontexten. Inte för att det ändrar min åsikt i sak, men ändå.

Visst finns det många mörkermän och kompletta idioter även inom kristendomen, har aldrig förnekat det, här finns en myckenhet av såväl misogeny som homofobi som har sitt ursprung i bibeln och de tidiga kyrkofädernas attityder och tolkningar. Dock står inte detta i paritet med islam totalt sett, anser jag.

Du behöver inte tycka om kristendomen. Jag är som väl framgår av bloggens inte självt det mer än nominellt, men jag har svårt för att tåla plattityder och ytliga resonemang om religionen. Som son till en kristendoms- och prästhatare vill jag ändå försöka förhålla mig på ett seriöst sätt till kristendomen, att se dess positiva sidor utan att blunda för de dåliga. Jag kan se någonting stort i den mycket tidiga kristendomen, innan kyrkan blev förvärldsligad och korrupt.

Och så det där om ens identitet så haltar din jämförelse med judarna. Förom en dylik undersökning skulle göras i Sverige är jag helt övertygad om att de främst skulle uppge att de främst ser sig som svenskar och sedan som judar. Å andra sidan är det i mina ögon inte lika intressant, då judendomen aldrig har haft ett universiellt uppdrag så att säga. De har sett sig som guds utvalda folk och har aldrig haft ambitionen att sprida religionen vare sig på ett fredlig eller krigiskt sätt. Därför är deras lojaliteter inte lika intressanta som de troende muslimernas.

Du säger vidare att de flesta krigen står kristendomen och judendomen för, vet du det eller drar du bara till med det. Jag undrar vilka många/mest krig står judendomen för??? I väst har vi sedan länge gått in i den postkristna eran, det är därför enligt mitt sätt att se inte kristna länder som krigar i Afghanistan och Irak utan snarare post-kristna (om man undantar U.S.A). Och för att vara ärlig är det idag få krig som förs utifrån genuint religiösa incitament. De få som gör det ( i alla fall från den ena sidan sett) finner vi främst i den muslimska delen av världen, och då talar jag om fullskaliga krig, geurillakrig, mer eller mindre lågskaliga krig, och krig genom terror. jag tänker då på talibanerna i Afghanistan och numera också i vissa delar av Pakistan, i Kahsmir, Irak (de islamistiska miliserna, shia mot sunni eller de båda gentemot de kristna, islamistmiliserna i Somalia och Sudan, och sist men inte minst den islamska världens krig mot Israel, numera förd främst
genom terror."Islamic and traditional views reject the notion of establishing an independent Palestinian state... In the past, there is was no independent Islamic state... (Hence) our main goal is to establish a great Islamic state, ..." (citat av Hamasledaren Mahmoud al-Zahar.

Och så sist om din känsla av att min blogg drivs av hat, tja vad skall jag svara på det, hat är väl ändå att ta i. Jag skulle nog snarare kalla det för en mycket
stark motvilja och skepticism mot islam. Och enligt mitt sett att se är det med tanke på islams myckna politiska och allomfattande karaktär inte märkligare med en blogg som helt ägnas åt islam än en som kritiskt ägnas åt nazism, fascism eller varför inte kommunism. Underligare än så är
det inte.

Som jag ser det är islam det största hotet mot den västerländska demokratin idag. Glöm nazismen, fascismen och till och med kommunismen. De är förbrukade krafter och endast den senare av dem kommunismen/vänstern kan i samarbete med islamska krafter ses som ett hot mot våra samhällen.

MVH/M.J

p.s Det blev inte så kort, men jag tror att vi sätter stopp för vår diskussion här. Du är ju i alla fall en "muslimsk" ateist så egentligen finns det ingenting att bråka om. Men det vore kul om du kunde peka på var jag kan finna
det där jesuscitatet angående gamla testamentet eviga giltighet.

Xx sa...

Hej david! Förmås tydligen inte rubbas skall det vara inledningsvis, givetvis.

m.j

Anonym sa...

Jag hinner inte svara nåt längre här men ska återkomma med citatets kontext.

Och sen en sak. Hela Israels existens är en judisk sak. Dvs, det drivs av religionen. Sen har det iofs utvecklats till en konflikt som beror på andra faktorer. Men om inte judarnas heliga texter funnits så hade aldrig konflikten funnits, därmed är religionen den drivande faktorn.

Jag tror inte att Islam är ett hot. Detta av samma anledning som Hells Angels inte är ett hot mot demokratin generellt. De är för få helt enkelt. Titta bara på statistiken. Hur många i väst har dött av islamiskt terrorvåld? Jäkligt få. Ett Islamiskt övertagande kommer aldrig ske, och skulle det ske skulle jag göra motstånd.

Och bästa vi kan göra för att minska risken är lämna mellanöstern i fred.

Xx sa...

Hej igen David!

I mina ögon är det inte dagens jihadisterna som utgör den stora faran för samhället, det är de reformatoriska islamisterna som jobbar med fredliga medel inom demokratin som verkligen är det.
De har ytterst samma agenda som sina mer militanta bröder, att få samhällena att stå i samklang med sharians krav. Det är de som i offentliga sammanhang säger sig representera landets muslimer, och som myndigheterna vänder sig till när de vill ta reda på hur muslimerna ser på saker och ting.

Dessa två sidor av det islamistiska myntet lever i ett slags symbios, med en dynamik där terrorhot får myndigheterna att vända sig till de mer fredliga (till synes) för att höra vad man kan göra för att förhindra radikalisering, och får då en önskelista på eftergifter och anpassningar, och så kommer det hålla på fram tills samhället säger stopp, om det nu någonsin kommer ha "guts" att göra det.

Se särskilt på utvecklingen i Storbrittanien där nu sharian vinner allt större insteg i de muslimska samhällena. Varför skulle de som driver på denna utveckling nöja sig med detta?

Har du sett undercover mosque? om inte så gör det. Här kan man bland annat höra en högt uppsatt och uppskattad islamskt lärd och tillika ansvarig för shariadomstolarna i Storbrittanien säga att tids nog kommer
styrkeförhållande att vara ombytta och islam kommer att ha fördelen på sin hand (läs demografiskt), och då är det dags för jihad mot de otroga(på en höft). Det är för övrigt samma man som i programmet säger att sharian är islams gåva till det brittiska folket (på en höft)

Detta visar att somliga av de så kallade reformistiska islamisterna inte i sig är emot jihad, utan att det snarare rör sig om ett taktiskt övervägande. Man sätter minte igång ett krig när man är i numerärt underläge, man avaktar till tiden är mogen.

Ett islamskt "takeover" i ett västeuropeisk land är givetvis med tanke på muslimernas andel inte möjlig idag, och knappast inte heller om 10-15år. Men med fortsatt låg nativitet bland ursprungsbefolkningen och fortsatt hög dito bland muslimerna parat med en fortsatt hög invandring från den muslimska världen kommer vi dit snabbare än vi kan ana (i alla fall sett med ett lite större historiskt tidsperspektiv). Men långt innan vi är där kommer det antagligen att slira betänkligt med våld och hot om våld, med terror och organiserade upplopp.
Det är vad jag tror mot bakgrund av islamsk teologi/ideologi, islamsk historia och analogier med andra områden som upplevt samma demografiska utveckling.

Den som lever får se, men det är så jag tror att Europas framtid kommer att gestalta sig.

mvh/m.j