2008-11-02

Halal-haram, - Cherin Awad och sharia´n den goda moralens givare

I sin argumentation och försvar av halal-tv betonar Joakim Sandberg de tre programledande kvinnornas mycket djupa religiositet, kanske i förhoppning om att väcka någon form av respekt, då det i mångas ögon finns en koppling mellan religiositet, god moral, fromhet och blidhet. Om man undantar den dubbelmoral som återfinns i alla religioner, även den kristna, så visst så visst är de givare av en moral och i islams fall även av lag.

Problemet är att begrepp som gott och ont inte definieras på samma sätt av de olika trossystemen och därmed inte heller av dess anhängare. Att vara gud i behaglig genom att uppträda och tänka som gud uppges önska/ange är per definition att göra goda ting, om gud eller hans budbärare säger; -"..., älsken edra ovänner, välsignen dem som förbanna eder, gören väl mot dem som hata eder, och bedjen för dem som försmäda och förfölja eder" (Matteus 5:44, Lukas 6:27) så är det ett tecken på godhet eller god moral, om han istället säger; - "Muhammed är Guds apostel, och de, som följa honom, äro fruktansvärda mot de otrogna, men barmhärtiga mot varandra..." (sura 48:28-29) eller -" I som tron, skaffen eder icke vänner utom eder egen krets, de där ej upphöra att vara fördärvliga för eder!" (sura 3:114) så är att leva efter dessa deviser gott och tecken på en god moral. Om gud och hans budbärare säger; -"om någon slå dig på den högra kindbenet, så vänd honom ock det andra till;" (Matteus 6:39, Lukas 6:29) så är ett liv i enlighet med denna princip att betrakta som ett gott och gudfruktigt liv, men om han istället säger, -"Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisa ur landet..." (sura 5:37) eller "När I möten dem, som äro otrogna [icke-muslimer] så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem i bojor!" (sura 47:4) så är ett detta förhållningssätt i grund och botten gott och fromt, hur hemskt det än kan verka, för det är ju ändå vad gud en gång har föreskrivit de troende (läs muslimerna).

Med denna jämförelse ville jag visa att en djup religiositet inte behöver betyda att man per automatik är en god människa och att begreppet gott och god moral inte betyder samma sak inom olika religiösa trossystem. Inom islam definieras som säkert de flesta redan vid det här laget vet det goda och tillåtna som halal och det dåliga och förbjudna som haram. Med utgångspunkt från koranen, hadither och profetens Muhammeds sira är den gudagivna lagen, sharian, konstruerad att leva till efterföljelse. Det är denna lag som Cherin och en majoritet av alla troende muslimer anser vara att underkasta sig om man är ärlig och uppriktig i sin tro. Att negligera vad som påbjudits och förbjudits är att negligera Allah, och sätta sig upp mot honom är knappast något dessa djupt troende kvinnor vill. Att sedan sharian inte efterföljas till fullo är ju en följd av att det idag inte existerar så många islamska stater, och att samhällena av olika skäl inte tillåter det.

Det är detta halal-haramkoncept Cherin och hennes systrar i tron följer då de ikläder sig hijab, man vill med detta följa guds påbud och visa att man är religiösa och gudfruktiga kvinnor, och likaså genom att inte skaka hand med män. Om hijab och sedvanan att inte skaka hand med män visar på gudfruktighet och dygd, vad är då motsattsen, vad är kvinnor som inte iaktar detta föreskrivna beteende, odygdiga givetvis. Genom att ikläda sig den islamska dygdens och underkastelsen uniform stigmatiserar man alla de andra, vilka som bäst är att betrakta som odygdaktiga och som sämst horor. Som en av de religiöst lärde uttryckte det i samband med ett våldtäktsfall i Australien för några år sedan; - "Women who do not veil themselves, and allow themselves to be uncovered meat, are at fault if they are raped" eller "If she was in her room, in her home, in her hijab (islamic headdress), no problem would have occurred.".

Med sharian, den goda moralens givare kommer också stigmatisering och i värsta fall också döden för apostater (sådana som lämnat islam), de som förnekar koranen och profeten Muhammed, sodomiter, homosexuella, bisexuella, äktenskapsbrytare och sådana som har sex före äktenskapet med många andra. Den legitimiserar även barnäktenskap och kvinnans underordnade ställning. Det är till kvinnor som på goda grunder kan misstänkas vilja leva i enlighet med guds föreskrifter fullt ut, allt i enlighet med sharian, som Joakim Sandberg har gett en plattform. En sharia som för andra betyder stening till döds, fängelse på grund av anmäld våldtäkt, avlägsnandet av kroppsdelar, hängning på grund av sexuell läggning, dödstraff för avhoppare. Visst kan man som Stefan Svärd tycka att även religiösa skall få leda tv-program, och att ett objektivt förhållningssätt även kan vara en problematisk balansgång även för ateister och agnostiker, problemet med islam är dock dess allomfattande och väldigt politiskt och radikal till sin karaktär då den ytterst syftar till ett liv i total enlighet med guds vilja såsom den tar sig i uttryck i sharian. "The Islamic shari´ah is the eternal , immutable, and just law of Allah. A Muslim´s faith is incomplete without total obediance to it..." (Yusuf al-Qaradawi).

M.J

Inga kommentarer: