2008-09-09

"Becuase loyalty is only to the muslim, not the kafir"

Fotona här under är hämtade från filmen UnderCover Mosque; The Return. Den kvinnliga predikanten och de församlade kvinnorna och barnen är filmade på Regents Park Mosque, en moské som räknas som moderat och som officiellt förespråkar interreligiös dialog och fredlig samexistens. Den har representanter högt uppe i organ som fungerar som rådgivande till regeringen i frågor som rör islam. Bildsekvensen visar på det förhållningssätt man förespråkar gentemot icke-muslimen och var lojaliteten egentligen ligger någonstans.

I programmet sägs det i ursäktande ordalag att de åsikter som ges uttryck åt i programmet är Wahhabistiska (Saudi-Arabisk reformatorisk inriktning) och inte är representativa för islam. Detta är en i grunden felaktig föreställning då dylika åsikter är allmänt förekommande bland de rättrogna och har sin bakgrund i ett flertal suror i koranen, bland annat sura 5:56 vilken säger; "I som tron, tagen ej judarne och de kristna till beskyddare! De äro ju varandras beskyddare, och den av eder, som tager dem till beskyddare, hör dem till; Gud vägleder förvisso ej de orättfärdiga människorna" (sura 5:56) i engelskspråkig översättning (sura 5:57) och sura 3:118 "I som tron, skaffen eder icke vänner utom eder egen krets, de där ej upphöra att vara fördärvliga för eder!..." (sura 3:118). Detta är islam, den religion som värderar människan efter hennes religiösa tillhörighet och som inte känner lojalitet till någon annan nation än det muslimska umma.
M.J

Inga kommentarer: